Beretning 2015

FORMANDENS BERETNING 2015

På Odder IGF Fodbolds vegne vil jeg gerne byde alle fremmødte – Velkommen til Odder IGF Fodbolds generalforsamling 2015.

Som sædvanlig vil jeg indledningsvis på vegne af hele bestyrelsen for Odder IGF Fodbold takke alle vore frivillige ledere for indsatsen i sæsonen 2014-2015. Jeg forsøger hver gang jeg får lejligheden for det - til at rose klubbens store korps af frivillige ledere, for disse frivillige er en af de helt store grundpiller, som klubben bæres på, - og en stor medvirkende årsag til, at vi har en så velfungerende klub, som vi har.

Vi har gjort det til en tradition at indlede generalforsamlingen med både at mindes nogle personer, som er gået bort i løbet af den forgangne sæson samt mere glædeligt at nævne de personer, der har modtaget en eller form for hædersbevisning i regi af Odder IGF Fodbold.


Mindeord:
Odder IGF Fodbold modtog i september 2014 det triste budskab, at Erik Høeg, som var æresmedlem af klubben, var gået bort. Erik Høeg havde i mere end 25 år lagt mange timer hver eneste uge i Odder IGF Fodbold, hvor han startede med at være holdleder for S6. Herefter hjalp han til omkring klubbens dame- og pigehold, både som træner og holdleder.
Senere i sit virke havde han tjansen som banemester, hvor han sørgede for opkridtningen af klubbens baner.
I de seneste år hjalp han mest til omkring afviklingen af kampene for klubbens 1. hold – samt ikke mindst var ”Den kloge omkring selve spillet” på bageste række.
Erik Høeg udførte altid sit arbejde for Odder IGF Fodbold med stor ildhu og engagement.
På bestyrelsens vegne tillader jeg mig derfor at udtale Æret være Erik Høegs minde.

Hædersbevisninger:
Ved Odder-Gallaen den 18. september havde Odder IGF Fodbold en god aften, da klubben U17 Piger A hold modtog Idrætsrådets pokal ”Odder IGF´s Ærespokal” efter indstilling fra bestyrelsen i Odder IGF Fodbold. Der skal endnu engang lyde et stort Tillykke herfra til hele holdet og deres frivillige ledere, og prisen er efter min opfattelse yderst velfortjent.

Klubbens pokaler blev uddelt i.f.m. 1.-holdets hjemmekamp mod Århus Fremad den 26. september og prismodtagerne var følgende:
* Thorkild Hermansens Minepokal Ove Daugaard, Kampfordeler og holdleder for S4 Herrer
* Årets Leder Dorthe Dencker, Årgangsansvarlig for U9/U10 Drenge
* Årets Træner – Drenge Moreno Dei Rossi, Træner for U9/U10 Drenge
* Årets Sportspræstation – Drenge U14 Drenge Vest 2, årgang 2001 (Træner Peter Fink)
* Årets Sportspræstation – Piger U17 Piger A, årgang 1999-2000 (Træner Ole Lindgaard)
* Årets Træner – Piger ?
Som I kan se, så mangler pokalen for Årets Træner for Piger at blive uddelt, så jeg vil med dirigentens tilladelse gerne have lov til at tage en lille time-out, da klubben meget gerne vil have lov til at overrække denne pokal her på generalforsamlingen.
Så vi vil meget gerne se ?

Alle pokaler er efter min opfattelse yderst velfortjente - og samtidig et stort cadeau til hele klubben for det fantastiske arbejde, der år efter år gøres i Odder IGF Fodbold.

Efter disse indledende bemærkninger vil jeg nu gå videre med beretningerne fra de enkelte udvalg.


FORRETNINGSUDVALGET:

Odder Kommune:
Jeg sagde sidste år, at 2014 blev året, hvor Odder Kommune fik vedtaget den længe ventede revidering af Odder-ordningen, som for udenforstående er den ordning der styrer kommunens tilskud til kommunens frivillige foreninger, herunder Odder IGF Fodbold. Det skete så ikke alligevel, da Odder Kommune grundet en udtalt utilfredshed blandt kommunens mange frivillige foreninger, valgte her i 2015 at fortsætte med den nuværende Odder-ordning. 2015 er så blevet brugt til at gennemgå forslaget til den ny Odder-ordning endnu en gang, og jeg har netop modtaget Odder Kommunes forslag til en ny Odder-ordning. Det er et meget anderledes forslag end det tidligere forslag, og ligner på mange områder den nuværende Odder-ordning i en mere forenklet udgave.
Jeg vil gå så vidt at sige, at hvis dette forslag vedtages, så medfører den ny Odder-ordning ikke væsentlige økonomiske ændringer for Odder IGF Fodbold, hvilket vi selvfølgelig kun kan hilse velkommen.

Når vi snakker samarbejde med Odder Kommune bliver jeg også nødt til at nævne, at Odder Kommune igen i 2015 gav Odder IGF Fodbold et markedsføringsbidrag på hele kr. 100.000,00, hvilket selvfølgelig er yderst positivt, og som vi naturligvis værdsætter. Samtidig uddelte Odder Kommune ekstraordinære tilskud til lederuddannelse samt medlemstilskud, hvilket Odder IGF Fodbold også fik en del af, og som vi naturligvis også er glade for. Og for at runde historien omkring tilskud helt af, så oprettede Odder Kommune i 2015 også en ekstraordinær materielpulje, som vi naturligvis har ansøgt, - og som betyder at vi får nye letvægtsmål på bane 2.

Odder Kommune ønsker at være en attraktiv bosætningskommune, og når man har dette mål, så må et af elementerne efter min opfattelse være, at kommunen er i stand til at tilbyde kommunens beboere så gode vilkår på fritids- og kulturområdet som overhovedet muligt.
Fremtiden er og bliver derfor også en stor udfordring for Odder Kommune, for den skal være med til at skabe rammerne for vore mange medlemmer, men vi har en stor tro på, at klubbens gode samarbejde med Odder Kommune også vil fortsætte i årene fremover.

Idrætsrådet og Folkeoplysningsudvalget:
Undertegnede sidder både i Idrætsrådet og Folkeoplysningsudvalget i forsøget på at være med til påvirke og ikke mindst skabe så gode rammer som muligt for de frivillige foreninger i Odder Kommune. Det er til tider en svær proces; men som det fremgik af mit indlæg om Odder Kommune, så lykkedes det faktisk meget godt i 2015. Der er heller ikke nogen tvivl om, at skiftet på kulturdirektørsiden i Odder Kommune har hjulpet meget i den henseende.

Fremadrettet bliver opgaven for både Idrætsrådet og Folkeoplysningsudvalget at få en bedre dialog med Odder Kommune. Men også her ser det lidt lysere ud, da Odder Kommune/BUK-udvalget netop er kommet med et oplæg til, hvordan organisationen og dermed dialogen mellem BUK-udvalget – Folkeoplysningsudvalget og Idrætsrådet fremadrettet skal være – og alt i alt ser det yderst positivt ud.

Jeg vil slutte af med at nævne, at Idrætsrådet uddeler Valdemar Aagaard´s Mindepokal, Niels Fredborg Pokalen og Odder IGF´s Ærespokal ved Odder-Gallaen. Som tidligere nævnt modtog klubbens U17 Piger A Odder IGF´s Ærespoka ved Odder-Gallaen 2015l; men vi kunne faktisk godt ønske lidt flere indstillinger til enkelte priser fra hele kommunens frivillige foreninger.

DBU Jylland - Divisionsforeningen
DBU Jylland herunder DBU Jylland Region 3 er vores altoverskyggende sportslige samarbejdspartner, og i hvis regi, vi deltager med alle klubbens hold – undtagen vores 2. divisionshold
Efter min opfattelse har vi et yderst velfungerende samarbejde med DBU Jylland, et samarbejde der går begge veje, og jeg ved, at DBU Jylland hele tiden bestræber sig på at forbedre deres service overfor klubberne, så jeg er sikker på, at det gode samarbejde med DBU Jylland vil fortsætte i fremover.

Vi må dog også indrømme, at vi har oplevet lidt problemer med klubbens medlems- og økonomisystem – Klub Office (ikke sandt Gitte), som er udviklet af DBU´s IT-afdeling – og her har vi ikke efter vores opfattelse altid oplevet den fornødne samarbejdsvilje. Langt om længe føler vi dog, at der udvises forståelse for vore problemer, og vi tror derfor også på, at nu bliver det bedre. Vore kritikpunkter af systemet er også kun fremført, for at gøre systemet så operativt og brugervenligt som overhovedet som muligt – ikke kun for os men for alle brugere af systemet.

I og med at klubben har fået et 2. divisionshold, ja så har vi også indledt et samarbejde med Divisionsforeningen. Her deltager vi sammen med i alt 48 divisionsklubber i diverse samlinger, møder mm.
På disse møder kan vi bl.a. konstatere, at vi er en af de få divisionsklubber der stadig drives som forening, hvor næsten alle andre drives som selskaber. Vi er også en af de divisionsklubber med det laveste budget – og disse konstateringer gør, at vi som klub udfordres både på det organisatoriske og økonomiske område, hvis vi skal fastholde vores position som divisionsklub.

Spektrum Odder - Spektrum Park:
Spektrum Odder - Spektrum Park er helt naturligt en meget vigtig samarbejdspartner for Odder IGF Fodbold, da det er her at vi udøver vores sport – både udendørs og indendørs.

Vi har et rigtigt godt samarbejde med Spektrum Odder, og hele set-uppet omkring afviklingen af vore divisionskampe forløber bare rigtigt godt, hvilket skyldes både Spektrum Odder men ikke mindst vores eget sikkerheds- og arrangementsudvalg, som virkelig har vist sig deres opgave voksen og fået styr på afviklingen.
Vi kunne dog godt tænke os, hvis der kunne åbnes op for en økonomisk indtægt i.f.m. afvikling af diverse arrangementer i Spektrum Odder. Det er jo et vilkår som mange foreninger i andre kommuner har mulighed for; men grundet den konstruktion, som der er i Odder Kommune, er det p.t. ikke muligt.
Det skal dog siges, at den ny centerleder Ricky Søgaard Jensen har udvist forståelse for vores synspunkt, og vi har haft de første indledende drøftelser, og så må tiden vise, om vi kan opnå en eller anden form for aftale.

Tildeling af haltider i Spektrum Odder kan ikke være meget anderledes, så det må vi stille os tilfreds med. Det skal dog siges, at Spektrum Odder udviser stor flexibilitet i.f.m. muligheden for ekstra indendørs træning i Multihallen og Hal 1, når der er mulighed herfor.

Jeg vil slutte af med at rette en speciel tak til afgående centerleder Kurt Christensen og ellers sige tak for et godt samarbejde med Spektrum Odder i 2014-2015, - og håber naturligvis på fortsat godt samarbejde fremover.

Økonomi - Organisation:
Som det vil fremgå af regnskabet, som klubbens kasserer senere vil gennemgå, så havde Odder IGF Fodbold desværre igen i 2014-2015 som de to tidligere sæsoner, - et resultat, som desværre udviser et underskud på omkring kr. 71.000,00.
Bestyrelsen er på ingen måde tilfreds med dette resultat, da vi nu tre år i træk efter en lang række år med overskud i vores drift, må se røde tal på bundlinjen. Det betyder faktisk også, at klubbens egenkapital(formue) efter i mange år at have været positiv – nu er bragt i kr.0,00.

En konsekvens af årets resultat medfører helt naturligt, at der i den kommende sæson skal føres og vil blive ført en meget stram økonomi- og budgetstyring. Der er heller ikke nogen tvivl om, at klubben er økonomisk udfordret af vores divisionsstatus. Vi har derfor forsøgt at opstille et realistisk budget for seniorudvalget; men også med det klare mål, at budgettet for 2015-2016 skal holdes. Vi håber naturligvis, at budgettet er stort nok til at overleve i 2. division, da det er beskedent i forhold til mange andre 2. divisionsklubber.

Udover en stram økonomistyring, så ser bestyrelsen stadig på muligheder for at forøge vore indtægter, hvor målet er en forøgelse med måske i alt kr. 200.000,00. Vi har allerede igangsat nogle ekstraordinære salgs- og marketingsmæssige initiativer. Her tænker jeg på Odder-Chancen og Spinning-arrangementet, som vi vil fortsætte med og videreudvikle, så de forhåbentlig kan være med til generere flere indtægter.
Senere på generalforsamlingen vil bestyrelsen også stille forslag om en kontingentstigning, hvilket bestyrelsen vurderer som nødvendig set ud fra klubbens økonomiske status. Det skal dog i den sammenhæng siges, at kontingentniveauet i Odder IGF Fodbold ikke er vild højt i.f.t. de klubber, som vi sammenligner os med – vi ligger ca. midt i.

Klubben har her i 2015 igangsat arbejdet med udarbejdelse af en ny visionsplan 2020, som erstatning for den nuværende visionsplan 2015. Vi havde egentlig håbet på, at vi kunne have fremlagt den nye visionsplan her på generalforsamlingen, men det lykkedes desværre ikke, hvilket skyldes at utrolig mange af bestyrelsens ressourcer her i foråret 2015 er brugt på økonomien.
Der er dog igangsat tre Task-Force grupper vedr. følgende:
* Økonomi
* Organisation
* Sportslig udvikling
hvor der inden årets gerne udgang skal forelægge handlingsplaner for de tre områder, som kan indgå i den endelige visionsplan 2020.

Odder IGF Fodbold er en kæmpestor klub med i alt 1050 medlemmer, omkring den 5. største klub i Jylland og er samtidig en divisionsklub. Det betyder, at vi som tidligere nævnt er udfordret på det organisatoriske og økonomiske område. Bestyrelsen bruger derfor rigtig mange af vore ressourcer på disse områder – nogle gange i en sådan grad at det måske overskygger selve foreningsarbejdet. Det kan til tider være endog meget frustrerende, at bestyrelsen bruger næsten al vores energi på disse områder.
Vi håber dog meget på, at de tre igangsatte Task-Force grupper kan være med til at lette presset en smule, så vi næste år kan fremlægge et årsresultat med positive tal samt en ny visionsplan 2020 – hvilket er nødvendigt, hvis klubben skal fastholde vores høje aktivitetsniveau samt ikke mindst den rivende udvikling, som vi har oplevet de seneste sæsoner.

Peter Lindberg Christensen.


BANE- OG MATERIELUDVALGET:
Samarbejdet med Sportigan, som er vores samarbejdspartner med hensyn til levering af tøj og materiel, fungerer rigtigt godt. Vi får leveret tingene hurtigt, og der er ingen slinger i valsen, så vi kan kun opfordre vore medlemmer til at støtte op omkring samarbejdet. Materieludvalget håber naturligvis på, at det gode samarbejde forsætter for sæsonen 2015 – 2016.


Materieludvalget har for sæsonen 2015-2016 lavet aftaler med Ove Bækgård og Martin Bentsen vedr. opstregning af vore baner, og det kører ganske fint. Svend Erik Vestergård måtte desværre sige stop med opstregning af vore baner, da bentøjet ikke kunne holde til det mere. Men han sørger for, at vores boldrum er pæn og ryddelig. Jeg nævnte også sidste år i min beretning, at vore medlemmer åbenbart tror, at boldrummet er til indsamling af tøj til den 3 verden - det er det altså ikke, hvis nogen skulle være i tvivl, så foregår denne indsamling bagved hal 1.

Vores samarbejde med Vej & Park har for det meste fungeret tilfredsstillende, men vi må også sige, at på det sidste har samarbejdet desværre fået lidt ridser i lakken, hvilket til dels skyldes en lidt uheldig henvendelse fra en af klubbens spillere til BUK-udvalget i Odder Kommune. Ellers vil jeg ikke komme nærmere ind på det, da jeg er ret sikker på, at samarbejdet med Vej & Park vil rette sig her i løbet af efteråret.
Vores længe ventede kunstgræsbane er blevet et kæmpe hit blandt vore medlemmer, den bliver brugt stor set hele tiden. Ole Mikkelsen, som anlagde banen, har ganske enkelt leveret en fremragende bane.

Ove Daugård, som alle ved, er vores dygtige kampfordeler, og vi er rigtig glade for, at vi har lavet en aftale med Ove for sæsonen 2015-2016, da Ove yder en fremragende indsats.

Til det lidt mere kedelige, så ved vi alle jo, at klubbens økonomi er presset. Vi må derfor spare alle steder, og det gælder også bane- og materieludvalget. Vi forsøger efter bedste evne at opfylde de ønsker, som klubbens trænere og ledere har, men håber også på, at der er forståelse for, hvis der en gang imellem bliver sagt nej til nogle ønsker.

Undertegnede er også kontaktperson til Spektrum Odder, og jeg vil derfor slutte af med at sige, at klubbens samarbejde med Spektrum Odder fungerer upåklageligt.

Lars Lindberg Christensen.


TURNERINGSUDVALGET:
Sæsonen 2014-2015 var det første år med kommunens nye kunstgræsbane, hvilket har betydet, at vi modsat tidligere år, ikke har skullet flytte kampe til både Saxild og Hou.

Der har i løbet at turneringsåret været et par sager til udtalelse fra DBU Jylland bl.a. omkring brugen ulovlige af spillere samt træneres (dårlige) opførsel på sidelinjen.
Alt sammen sager som vi gerne vil undgå, da det også strider mod klubbens holdninger om Fair Play.

Der har igennem sæsonen været et godt samarbejde med turneringsudvalgets eksterne samarbejdspartner: DBU Jylland, DBU Jylland Region 3 og Århus Fodbolddommerklub.

Sluttelig skal der lyde en STOR tak til klubbens kampfordeler Ove Daugaard, et samarbejde der forsætter i hvert fald frem til sommeren 2016.

Bent Villumsen


UDDANNELSESUDVALGET:
Som nævnt på sidste års Generalforsamling udarbejdede udvalget i 2014 en uddannelsesstrategi med fokus på de mange forældretrænere og unge trænere.

I november måned 2014 inviterede udvalget til informationsmøde på Odder Parkhotel om klubbens nye tiltag ”Træner Lounge”, som er et uddannelsesforløb over 4 x 3 timer i januar og marts måned 2015, - og vi kan roligt sige, at dette tiltag er positivt modtaget.
35 af klubbens trænere – hovedsagelig fra børneafdelingen deltog, og ud fra de tilbagemeldinger som udvalget har fået, så er det noget, som trænerne kan bruge i deres daglige virke.
Hovedkraften bag Træner Loungen er klubbens børnekonsulent Peter Lund Christensen, men også flere af klubbens erfarne trænere har været involveret i afviklingen.
Der skal lyde en STOR TAK til: Palle Sørensen, Moreno Dei Rossi, Simon Witt Pedersen, Ole Lindgaard, Torkild Sørensen og Peter Lund Christensen for deres aktive deltagelse i Træner Loungen.

Der er allerede nu taget beslutning om at afvikle en NY omgang Træner Lounge, hvilket vil ske i starten af 2016.


Flere af klubbens ungdomstrænere har også søgt inspiration på DBU Jylland´s kurser, og uddannelsesåret sluttede med at 25 af klubbens trænere deltog på C-licens kurset ”Spilforståelse – hvor skal jeg løbe hen” i Odder i juni måned.

Alt i alt et spændende uddannelsesår, som lover godt for fremtiden. Men det kræver, at der hele tiden bygges på, dels på de trænere der er i gang med uddannelse, men også at vi får fat i de nye forældretrænere, som får deres virke på klubbens mange hold.

Bent Villumsen


MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSUDVALGET:
I august 2014 udsendte udvalget en profilavis med historier om, hvad der foregår i klubben, og i januar 2015 omdeltes ”En hjælpende hånd”, der indeholder annoncer samt artikler om klubben.

Ved hver hjemmekamp for 2. division udarbejdes kampprogrammer med omtale af dagens modstander samt historier fra klubbens daglige liv.

Klubbens hjemmeside opdateres løbende med relevante oplysninger, og der arbejdes med Face-book, hvor der bl.a. refereres direkte fra 2. divisions hjemmekampe.
De enkelte årgange er blevet rigtig gode til at sende kampreferater til Odder Avis, så rigtig mange mennesker kan læse om, hvordan klubbens hold klarer sig.

Klubben bliver udfordret på informationsområdet, idet det er vigtigt at få relevante oplysninger hurtigt ud til vore medlemmer. I de enkelte årgange fungerer Face-book godt med de oplysninger, der er relevante for disse. Men overordnet for klubben - udover hjemmesiden, er det vigtigt at der er et sted, hvor der hurtigt kan sendes informationer, som er relevante for hele klubben. I den nye strategi 2016-2020 for Odder IGF Fodbold er det vigtigt, at kommunikation på de sociale midler såsom Face-book bliver opprioriteret, så det bliver en naturlig informationskanal for hele klubben.

Svend Erik Nielsen


SPONSORUDVALGET:
Den udvikling, som klubben er inde i, giver også udfordringer til sponsorudvalget. De mange aktiviteter, som foregår i klubben, afspejler også de krav, som sponsorudvalget er udfordret af. For at klubben kan fastholde det høje aktivitetsniveau, er det nødvendigt, at sponsorudvalget gør klubben interessant over for vore sponsorer.

De to nye aktiviteter lotteriet ”Odder-Chancen” og Spinning-arrangementet, som blev igangsat sidste år uden det helt store resultat, - har sponsorudvalget gentaget igen i år med et betydeligt bedre resultat. Disse to arrangementer skal derfor gentages i de kommende år, så klubben fortsat kan bibeholde sit høje aktivitets niveau.

Samarbejdet med Køb Odder i forbindelse med Open by Night skal gentages i 2016 på torvet i Odder.
Sponsorudvalget har i løbet af året haft nogle aktiviteter med vore sponsorer, nemlig Indefodbold samt Bagedyst hos Gertz, og disse to aktiviteter fastholdes. Men klubben skal også finde på nye tiltag, hvor vi tilbyder lidt mere til vore sponsorer.

Klubben nyder generelt en god opbakning fra alle vore sponsorer, men med det høje aktivitets niveau som klubben har, er det også nødvendigt, at klubben får tiltrukket nogle nye sponsorer, så den positive sportslige udvikling, som klubben er inde i, kan fastholdes.

Til slut en STOR tak til alle vore sponsorer for den store opbakning til Odder IGF Fodbold.

Ove Frederiksen


AKTIVITETSUDVALGET:
Vanen tro har Aktivitetsudvalget i det forgangne år afholdt følgende arrangementer:
* Rock under Bøgen
* Byfest med kræmmermarked
* Julefrokost i Spektrum
* Bierfest i Spektrum

Derudover har vi haft øl og pølsesalg til Open by Night i samarbejde med Køb Odder, men i modsætning til tidligere år har der ikke været afholdt hverken Sankt Hans eller sommerkoncert i Vita-Park.
Måske har det noget at gøre med, at der er kommet ny direktør, som ikke har prioriteret dette efter at have overtaget efter Jesper Hjort.

Fælles for de afholdte arrangementer kan siges, at de er forløbet som planlagt, men at der, som de foregående år, ikke har været gæster nok til, at det har givet det forventede resultat.
Aktivitetsudvalget ligger i år ca. kr. 73.000 i klubkassen mod det budgetterede kr. 110.000. Et skuffende resultat, set i forhold til den store indsats, der bliver lagt i arrangementerne fra klubbens mange frivillige hjælpere.

Aktivitetsudvalget kommer i det kommende år til at revurdere hele vores koncept, med henblik på et nyt samarbejde klubberne imellem, så vi i fremtiden ikke spilder alt for mange frivillige kræfter på arrangementer, der ikke giver det ønskede økonomiske tilskud til klubbernes daglige virke.

Men der skal lyde en stor tak til dem som hjalp og igen i år en særlig stor tak til Poul Thomsen med det store arbejde med at få alle vagter besat. Det er ikke den nemmeste opgave, men det lykkes alligevel altid, om end det kræver en del mails før alt er på plads. Dejligt med de mange garvede hjælpere, men vi vil også gerne se nogle flere nye hjælpere på banen

Med tanke på, at klubben fremover ønsker at iværksætte endnu flere værdi- og indtægtsgivende aktiviteter, vil det formentlig blive nødvendigt at nytænke rekrutteringsstrategien. Måske skal klubben "pålægge" nogle bestemte hold/årgange at udføre opgaver, da det må forudses at blive svært at løse alle opgaver ad "frivillighedens" vej.

Udvalget vil dog endnu engang gerne rette en stor tak til alle hjælpere, som har ydet en uvurderlig indsats for vores klub.

Ken Skovby


SENIORUDVALGET:
Det lykkedes i klubbens anden sæson at fastholdes vores status som divisionsklub. Vi startede efteråret 2014 helt fantastisk med mange vundne kampe, og lå på en flot 6. plads ved vinterpausen. Grundet mange uheldige skader blev foråret 2015 helt anderledes, og da der skulle nedrykkes 5 måske 6 hold grundet strukturændringer, var nedrykningsspøgelset en overgang meget tæt på. Men det lykkes at klare skærene, og vi er faktisk ret stolte over, at vi med absolut et af de laveste budgetter for de 24 2. divisionshold er i stand til at fastholde vores position som divisionsklub – nu her på 3. sæson.
Sæsonen 2014-2015 var også sæsonen, hvor der blev skiftet på trænerfronten. Allan Dvinge som cheftræner og Kristopher Bonde som trænerassistent tog i vinterpausen over efter klubbens mangeårige trænerpar Henrik Gudmandsen og Simon Elbæk. Herfra skal der lyde en stor tak til Henrik og Simon for deres indsats igennem mange år, og det bliver spændende at følge Allan og Kristopher´s kommende virke som trænerpar i Odder.

Vi har stadig en ambition om, at vores 2 hold skal rykke op i S1 for at mindske afstanden op til 2 division. Dette har vi indtil videre ikke kunne lykkes med, og det blev ikke bedre af, at holdet efter efterårssæsonen 2014 rykkede ned i S3. Efter en flot start i foråret 2015 gik holdet desværre i stå, og det lykkedes ikke at komme op i S2. Noget tyder dog på, at holdet her i efterårssæsonen 2015 er godt på vej til at sikre den ønskede oprykning til S2. Der har været lidt turbulens på trænerfronten omkring dette hold med lidt for ofte trænerudskiftninger; men det ser ud til, at Sonny Laursen og Leif Laursen har fået skik på holdet.

Vores 3 hold som ligger i serie 4, havde en okay sæson, hvor det lykkes at forblive i S4, hvor der dog skulle et par skrivebordssejre til slut for at fastholde positionen i S4. Vi vil dog på sigt gerne et trin længere op, - og vi håber, at tilgang af nyoprykkede U19 spillere (hvor der i øjeblikket er omkring 45 spillere) kan være med til at højne niveauet, så målet med vores tredje hold befinder sig i S3 opnås.
Træner Jan Rosendal og holdleder Ove Daugaard har desværre meddelt efter mange år som ansvarlige for dette hold, at de stopper til den kommende vinterpause, så det bliver lidt af en opgave for klubben at finde kvalificerede erstatninger for disse to personer.

Vores 4 hold fungerer som pay and play hold, og det fungerer egentligt fint. 4 holdet, som spiller i S5, består af en række ældre spillere. Holdet spiller næsten altid med om oprykning, og vi er meget tilfredse med, at vi i alt kan fremvise 4 seniorhold. Stor tak herfra til Michael Nielsen som i mange år har varetaget tjansen som holdleder for dette hold.

P.t. har klubben ikke et 11-mands dameseniorhold; men vi håber, at det på sigt igen lykkes klubben at få et dameseniorhold. Vi er måske lidt på vej, da vi i øjeblikket har et Kvinde C 7-mands hold, som kan være det første skridt på vejen – især sammenholdt med den næsten eksplosive udvikling vi oplever på pigesiden i vores ungdomsafdeling.

Klubben havde i 2014-2015 to old-boys herrehold, - et +45 og et +55 – begge 11-mands hold samt et old-girls +28 7-mands hold, hvilket er status quo fra de sidste sæsoner.

Seniorudvalget har desværre ikke fungeret helt optimalt de sidste par sæsoner, da det har været svært at finde nogle personer, som ville træde ind i udvalget. Men jeg tror, at der er en løsning på vej, når Peter Rasmussen forhåbentlig senere på generalforsamlingen vælges ind i bestyrelsen. Peter har på forhånd sagt ja til at varetage posten som seniorudvalgsformand i bestræbelserne på at få et velfungerende seniorudvalg op ad stå.

Sluttelig bliver jeg nødt til at nævne, at seniorudvalget desværre er det udvalg, som i de seneste år har haft mere end svært ved at overholde deres budget. Det går ikke længere, og det er simpelthen ”et must” at budgettet for 2015-2016 overholdes. Det har bl.a betydet, at den nuværende bonusordning for 2. divisionsholdet er sparet væk. Samtidig har klubben valgt ikke at ansætte nogen ny sportschef efter at Lars Andreasen valgte at stoppe efter forårssæsonen 2015. Tak til Lars for indsatsen som sportschef i en svær tid. Som forsøg har klubben valgt at uddele sportschefrollen på to personer. Cheftræner Allan Dvinge varetager den sportslige del af rollen, og undertegnede varetager den administrative og økonomiske del af rollen – så må vi se hvordan det går.

Til slut vil jeg sige en stor tak til alle trænere og ledere i seniorafdelingen for et stort og godt arbejde.

Peter Lindberg Christensen


UNGDOMSUDVALGET (U13-U19):
I sæsonen 2014/2015 har vi i ungdomsrækkerne været udfordret på et væsentligt område, nemlig det at have trænere/ledere nok til alle hold. Vi kan mærke, at en del stopper grundet andre interesser, samt at de individuelle sportsgrene også rykker i de typer personer, som klubben gerne vil have fat i. Vi har derfor i klubben en udfordring i at skaffe de rette personer, som vil arbejde med holdsport. De mulige emner ser meget på, om der er en positiv sportslig udvikling i klubben, og at de selv som personer gives mulighed for at udvikle sig.

I forrige sæson søsatte vi talentudviklingen i klubben for at kunne fastholde de bedste og næstbedste spillere. Dette arbejde har båret frugt, idet nogle spillere er vendt tilbage efter ophold i større klubber. Udover det fodboldmæssige blev der også tilbudt gymnastik i månederne januar/februar med stor tilslutning i forbindelse træning på kunstgræsbanen.

Arbejdet med at udfordre de enkelte spillere er blevet intensiveret via arbejdet mellem de forskellige årgange, således at spillere både træner op og ned i rækkerne.

Dette har betydet, at holdene har udvidet deres fodboldmæssige kompetencer og resulterede i, at mange hold vandt deres kredse og derfor deltog i kampe om kredsmesterskaber. Her skal nævnes at vore U17A Piger gik hele vejen og vandt det jyske mesterskab – flot gået. Det har også betydet, at vi har mange hold i Mesterrække samt Vestrækker for den kommende sæson, så vore spillere bliver udfordret på et rimeligt højt niveau.

Den fokus vi har igangsat for at fastholde vore bedste og næstbedste spillere skal fastholdes og udbygges, men vi skal også fokusere på at fastholde de spillere, som kommer for at spille fodbold sammen med kammeraterne og få nogle gode timer sammen.

Ovennævnte gælder for både pige- og drengefodbold. Specielt skal vi være opmærksomme på, at klubben oplever en stor tilgang af pigespillere, så klubben stort set er repræsenteret i alle rækker, og det er der ikke mange klubber, der kan præstere.

Til slut vil jeg sige en stor tak til alle trænere/ledere i ungdomsafdelingen for et stort og flot arbejde til glæde for både spillere og klubben.

Svend Erik Nielsen


BØRNEUDVALGET (U5-U12):
Som beskrevet i sidste års beretning fra Børneudvalget, så oplevede vi en stor vækst i pige årgangene.
Denne vækst er forsat og især i årgangene U9 til U12 piger har vi årgange med op til 35 piger, hvilket lover godt for fremtiden, især når årgangene senere skal danne 11-mands hold.
Denne vækst skyldes engagerede forældre, der gennem strukturerede rammer og god træning trækker piger til klubben.

Efter et par magre år med faldende fødselstal i de yngste drenge årgange, oplever vi igen stigende fodbold interesse fra byens drenge, ja vi oplever sågar, at der kommer spillere fra omegnsklubberne på dette tidlige stadie.

Specielt i årgangene fra U7 til U9 (årgangene 2006-2008) har vi årgange med op til 45 drenge

Med udgangen af sæsonen 2014/2015 har Børneudvalget taget afsked med vores mangeårige børnekonsulent Torkild Sørensen. Torkild har medvirket til, at der er kommet en god træningskultur i klubben, ligesom han har medvirket til, at strukturen omkring de enkelte årgange er på plads.
I stedet for Torkild Sørensen er det fremover Peter Lund Christensen der har opgaven som Børnekonsulent i klubben.
Børneudvalget vil gerne rette en STOR TAK til Torkild Sørensen for hans store engagement i klubben.

DBU aktiviteter har igen i sæsonen 2014-2015 været en tilbagevendende begivenhed.
I sommerferien 2015 kunne klubben for 21 gang byde velkommen til deltagerne på DBU Fodboldskole – en årlig fast begivenhed som stadigvæk efterspørges af klubbens yngste.

Fredagsfodbolden for årgangene U10 til U12 har været afholdt i den kendte version, men i løbet af sæsonen 2015-2016 vil der ske ændringer af konceptet, således at det falder bedre i tråd med talentudviklingen i ungdomsafdelingen.

Til slut skal der lyde en STOR TAK til:
- de mange frivillige forældre som trækker i træningstøjet 2 til 3 gange om ugen i arbejdet med klubbens yngste årgange
- de mange forældre som enten fungerer som holdleder, årgangsansvarlig, eventansvarlig og meget mere for uden jeres hjælp kunne vi ikke fastholde det høje aktivitets niveau i børneafdelingen til glæde og gavn for både små og store.

Bent Villumsen


ODDER IGF FODBOLD – AFSLUTNING:
Som det er tilkendegivet flere steder i de enkelte beretninger, så er Odder IGF Fodbold helt sikkert udfordret i fremtiden, og med den vækst klubben fortsat oplever, så bliver der endnu mere behov for, at vi står sammen og rekrutterer endnu flere frivillige og genererer flere indtægter.
Som tidligere nævnt er klubben i øjeblikket i færd med at udfærdige klubbens kommende visionsplan 2020, der gerne skulle medvirke til, at vi lykkes med at indfri ovenstående behov.

Indtil nu har vi også en rigtig god opbakning fra kommunens erhvervsliv, Odder Kommune og øvrige samarbejdspartnere samt ikke mindst klubbens mange medlemmer, og kan vi fastholde denne opbakning, så har jeg også en stærk tro på, at vi vil være i stand til at indfri fremtidens udfordringer.

Sluttelig vil jeg endnu engang takke alle medlemmer, trænere, ledere, personer, samarbejdspartnere, sponsorer – ja alle, der yder indsats for og i Odder IGF Fodbold.

TAK !

Formand Peter Lindberg Christensen.

Spektrum Odder Kunstgræsbane

For at se kalenderen med evt. ledige tider, klik her.