Beretning 2014

FORMANDENS BERETNING 2014

På Odder IGF Fodbolds vegne vil jeg gerne byde alle fremmødte – Velkommen til Odder IGF Fodbolds generalforsamling 2014.

Som sædvanlig vil jeg indledningsvis på vegne af hele bestyrelsen for Odder IGF Fodbold takke alle vore frivillige ledere for indsatsen i sæsonen 2013-2014. Jeg forsøger hver gang jeg får lejligheden til at rose klubbens store korps af frivillige ledere, for disse frivillige er en af de helt store grundpiller, som klubben bæres på, og en stor medvirkende årsag til, at vi har en så velfungerende klub, som vi har.

Vi har gjort det til en tradition at indlede generalforsamlingen med både at mindes nogle personer, som er gået bort i løbet af den forgangne sæson samt mere glædeligt at nævne de personer, der har modtaget en eller form for hædersbevisning i regi af Odder IGF Fodbold.

Mindeord:
Generalforsamlingen dækker over perioden fra den 01-07-2013 til den 30-06-2014, så derfor må vores æresmedlem Erik Høeg vente til næste generalforsamling med at blive mindet, og ellers er det sådan set glædeligt at konstatere at der ikke har været andre personer med tilknytning til Odder IGF Fodbold, som er gået bort i den forgangne periode.

Hædersbevisninger:
I år har vi valgt at uddele klubbens pokaler umiddelbart efter generalforsamlingen inden vi slutter aftenen af med en fælles spisning, så hædrende omtale af de disse modtagere må vente til lidt senere.

Modsat Odder-Gallaen i 2013, hvor Odder IGF Fodbold havde en stor aften med modtagelse af hele 3 priser, - ja så fik vi ikke nogen priser på Odder-Gallaen i 2014.

Da der heller ikke har været nogen af vore frivillige som har modtaget hædersbevisninger i andet regi i løbet af 2013-2014, - ja så vil jeg efter disse indledende bemærkninger nu gå videre med beretningerne fra de enkelte udvalg.


FORRETNINGSUDVALGET:

Odder Kommune:
2014 blev året, hvor Odder Kommune fik vedtaget den længe ventede revidering af Odder-ordningen, som for udenforstående er den ordning der styrer kommunens tilskud til kommunens frivillige foreninger, herunder Odder IGF Fodbold. Den nye Odder-ordning blev desværre ikke helt det, som mange foreninger både havde håbet men også et ønske om. Tværtimod endte den ny ordning med at forringe vilkårene for en del foreninger, hvilket på ingen måde hænger sammen med de vilkår, som foreningerne i Odder Kommune allerede bydes i dag. I den forbindelse skal man nemlig huske på, at Odder Kommune i flere undersøgelser omkring kommuners tilskud/vilkår til frivillige foreninger ligger på en lidet flatterende placering – tæt på en absolut sidsteplads – og den placering tror jeg ikke, at den ny Odder-ordning vil medvirke til at forbedre.
For Odder IGF Fodbold betyder den ny Odder-ordning en forringelse på omkring kr. 10.000,00, og det klarer vi nok; men for andre foreninger er det forringelser i hel anden størrelsesorden og som medfører nødvendige kraftige kontingentstigninger.

Nu til noget mere glædeligt i samarbejdet med Odder Kommune, og det er selvfølgelig at projektet med etablering af en kunstgræsbane blev fastholdt på anlægsbudgettet for 2013 og 2014 med i alt kr. 2,5 mill., hvilket betyder som nok alle snart ved, at vi en gang her i oktober 2014 kan indvi den længe ventede og ønskede kunstgræsbane

Når vi snakker samarbejde med Odder Kommune bliver jeg også nødt til at nævne, at Odder Kommune igen i 2014 gav Odder IGF Fodbold et markedsføringsbidrag på hele kr. 85.000,00, hvilket selvfølgelig er yderst positivt, og som vi naturligvis værdsætter.

Odder Kommune vil gerne være en attraktiv bosætningskommune, og når man har dette mål, så må et af elementerne efter min opfattelse være, at kommunen er i stand til at tilbyde kommunens beboere så gode vilkår på fritids- og kulturområdet som overhovedet muligt.
Fremtiden bliver derfor også en stor udfordring for Odder Kommune, for den skal være med til at skabe rammerne for vore mange medlemmer, men vi har da en tro på, at klubbenSom jeg nævnte indledningsvis, så blev 2013 året, hvor Odder IGF opløste sig selv. Det skete som en naturlig konsekvens efter i mange år at have fungeret som en ren paraplyorganisation uden reelle opgaver og indhold i foreningen.
Opløsnings til tider gode samarbejde med Odder Kommune også vil fortsætte i årene fremover.

Idrætsrådet:
2013-2014 blev den periode, hvor Idrætsrådet virkelig fandt sine ben at stå på, efter at bestemmelserne for Idrætsrådets virke samt ikke mindst Missions- og Visionsplanen for Idrætsrådets kommende arbejde blev fastlagt i foråret 2013.

I oktober 2013 afholdt Idrætsrådet et vælgermøde om idræt i.f.m. det forestående kommunevalg. Vælgermødet var velbesøgt, selvom det var svært at få konkrete udmeldinger omkring det idrætspolitiske fra de tilstedeværende politikere.
Idrætsrådet fortsatte med et arrangement i januar 2014 med overskriften ”Få opskriften på fastholdelse og rekruttering af frivillige”. Det var et rigtigt godt arrangement, hvor processen og afviklingen af arrangementet blev fantastisk godt styret af DBU konsulent Karina Kallehauge.

Derudover afgav Idrætsrådet selvfølgelig et høringsvar til udkastet til den ny Odder-ordning. Det lykkedes da også i samråd med mange af kommunens foreninger at få forvaltningen til at gøre den endelige Odder-ordning mere spiselig uden dog, at det blev helt godt som tidligere nævnt.

Jeg vil slutte af med at nævne, at Idrætsrådet også uddelte Odder IGF´s Ærespokal, Valdemar Aagaard´s Mindepokal og Niels Fredborg Pokalen ved Odder-Gallaen 2014, og har derudover mod på fremover at indstifte en ny pokal ”Idrætsrådets Ungdomsleder Pris” for derigennem at sætte fokus på unge frivillige ledere i kommunens foreningsliv.

DBU Jylland - Divisionsforeningen
DBU Jylland herunder DBU Jylland Region 3 er vores altoverskyggende sportslige samarbejdspartner, og i hvis regi, vi deltager med alle klubbens hold.
Efter min opfattelse har vi et yderst velfungerende samarbejde med DBU Jylland, et samarbejde der går begge veje, og jeg ved, at DBU Jylland hele tiden bestræber sig på at forbedre deres service overfor klubberne, så jeg er sikker på, at det gode samarbejde med DBU Jylland vil fortsætte i fremover.

Bent Villumsen og undertegnede er også repræsenteret i henholdsvis DBU Jylland Region 3´s bestyrelse og DBU Jylland´s Seniorudvalg, så på den måde kan vel man også sige, at Odder IGF Fodbold bidrager på flere fronter til den fortsatte udvikling af DBU Jylland.

I og med at klubben har fået et 2. divisionshold, ja så har vi også indledt et samarbejde med Divisionsforeningen. Her vi deltaget i diverse samlinger, møder mm. – især også fordi Divisionsforeningen har vedtaget at ændre strukturen for 2. division. Ændringen er vi overhovedet ikke enig i, da det efter vores opfattelse bl.a. mindsker muligheden for talentudviklingen i Danmark. Men vi bliver nødt til acceptere flertallets beslutning, hvilket har den betydning, at der rykker mindst 5 hold ud af både 2. division Vest og ØST i indeværende sæson – så det vil kræve en meget stor indsats, hvis vi skal fastholde klubbens tilkæmpede divisionsstatus.

Spektrum Odder - Spektrum Park:
Spektrum Odder - Spektrum Park er helt naturligt en meget vigtig samarbejdspartner for Odder IGF Fodbold, da det er her at vi udøver vores sport – både udendørs og indendørs.
Som tidligere nævnt forventer vi at indvi den ny kunstgræsbane her i løbet af oktober 2014 – og i hele den proces der har været omkring dette projekt vil jeg sige, at der har Spektrum Odder, og især Kurt C. været en fortrinlig samarbejdspartner.

Vi har også haft et rigtigt godt samarbejde med Spektrum Odder og Vej & Park vedr. klargøring af bane 1 på Spektrum Park. Afviklingen og hele set-uppet af vore divisionskampe forløber også rigtigt godt, hvilket skyldes både Spektrum Odder men også vores eget sikkerheds- og arrangementsudvalg, som virkelig har vist sig deres opgave voksen og fået styr på afviklingen.

Tildeling af haltider i Spektrum Odder kan ikke være meget anderledes, så det må vi stille os tilfreds med. Det skal dog siges, at Spektrum Odder udviser stor flexibilitet i.f.m. muligheden for ekstra indendørs træning i Multihallen og Hal 1, når der er mulighed herfor.

Jeg vil ikke blande mig i debatten omkring en eventuel sammenlægning af Spektrum Odder og Vita Park, udover at det må være en naturlig forudsætning ved en eventuel sammenlægning, at vores nuværende vilkår som bruger af Spektrum Park ikke stilles ringere, end de er i dag.

Jeg vil slutte af med at sige tak for et godt samarbejde med Spektrum Odder i 2013-2014, og vi håber naturligvis på fortsat godt samarbejde fremover – uanset om der nu skulle ske en sammenlægning med Vita Park.

Økonomi:
Sluttelig her i beretningen fra Forretningsudvalget vil jeg som sædvanlig kort overordnet betragte klubbens økonomi. Som det vil fremgå af regnskabet, som klubbens kasserer senere vil gennemgå, så havde Odder IGF Fodbold desværre igen i 2013-2014 som året før, - et resultat, som udviser et underskud på omkring
kr. 97.000,00.

Bestyrelsen er på ingen måde tilfreds med dette resultat, da vi nu to år i træk efter en lang række år med overskud i vores drift, må se røde tal på bundlinjen. Hvis vi går lidt nærmere ind i tallene, så overholder samtlige udvalg faktisk deres budgetter – undtagen seniorudvalget. Det skal vores nye sportschef dog ikke have skylden for, da han overtog budgettet med deraf indgåede aftaler midt i sæsonen, og derfor ikke havde den store indflydelse herpå, og ej heller den store mulighed for at ændre det økonomiske resultat.

En konsekvens af årets resultat medfører helt naturligt, at der i den kommende sæson skal føres og vil blive ført en meget stram økonomi- og budgetstyring. Der er heller ikke nogen tvivl om, at klubben bliver økonomisk udfordret af vores divisionsstatus. Vi har derfor i samråd med klubbens sportschef forsøgt at opstille et realistisk budget for seniorudvalget; men også med den besked at budgettet for 2014-2015 skal holdes. Vi håber naturligvis, at dette budget er nok til at overleve i 2. division, da det er beskedent i forhold til mange andre 2. divisionsklubber.

Bestyrelsen kikker også stadig på muligheder for at forøge vore indtægter, hvor målet er en forøgelse med måske i alt kr. 200.000,00. Vi har derfor forsøgt os med nogle salgs- og marketingsmæssige initiativer i den forgangne sæson. Her tænker jeg på Odder IGF Chancen (salg af lodsedler) og Spinning-arrangementet. Disse to initiativer vil vi fortsætte med og videreudvikle, så de forhåbentlig kan være med til generere flere indtægter. Det er som sagt en nødvendighed, hvis klubben skal fastholde vores høje aktivitetsniveau, samt den fantastiske udvikling, som vi har gennemlevet i de sidste mange år.

Peter Lindberg Christensen.


BANE- OG MATERIELUDVALGET:
Sportigan som er vores leverandør af tøj og materiel, har vi et rigtig fint samarbejde med. Vi får en rigtig god service, og de ting vi bestiller, får vi leveret hurtigt. Materieludvalget kan kun opfordre vore medlemmer til at støtte op om samarbejdet med Sportigan, og vi håber naturligvis, at det gode samarbejde vil forsætte i sæsonen 2014 – 2015.

Materieludvalget har for sæsonen 2014- 2015, lavet aftaler med Svend Erik Vestergård og Ove Bækgård vedr. opstregning af vore baner. De to ældre herrer skal have en stor tak for det store arbejde, som de ligger for dagen. Svend Erik passer og holder også orden i vores boldrum, og det er til tider lidt af en opgave. Man har en gang imellem på fornemmelsen, at klubbens spillere og ledere må have mange penge, for der ligger næsten altid tøj og fodboldstøvler, som er glemt. Vi har alle en fælles opgave med at holde orden både i boldrummet og i pumpehuset, og det kan vi helt bestemt gøre bedre.

Vores samarbejde med Vej og Park kan vi kun være rigtigt godt tilfredse med. De gør et rigtigt stort stykke arbejde med at vedligeholde vores baner, så vi har gode baner at spille på. Fra bane og materieludvalget skal der derfor lyde en tak for det gode samarbejde.
Når vi nu er ved de udvendige arealer, så har folk nok lagt mærke til, at vi har fået en multibane ved Bisgårdsvej og man må sige, at det er blevet en gevaldig succes. Ikke kun for fodbold , men også for andre sportsgrene.
Kunstgræsbanen, ja det er jo noget vi alle sammen går og glæder os til, - og vi kan næsten ikke vente med at tage den i brug.

Kampfordeleren er kommet under bane- og materieludvalget, og der har vi lavet en aftale med Ove Daugård for de næste to år. Det er en stor udfordring og få det hele til at gå op, men vi må bare sige, at Ove gør det fantastisk godt, - så også stor ros til Ove herfra.

Jeg bliver desværre også nødt til at komme ind på økonomien. Bane og materieludvalget har et stramt budget og det skal holdes. Vi prøver efter bedste evne at imødekomme så mange ønsker som muligt, men ind imellem er det nødvendigt med en prioritering, så jeg håber på jeres forståelse, når der en gang imellem bliver sagt nej.

Jeg vil slutte med at takke Spektrum Odder og ikke mindst Kurt C. for det gode samarbejde, vi har haft. Mange af de ting der er sat i søen, har slet ikke kunne lade sig gøre uden dette gode samarbejde.

Lars Lindberg Christensen.


TURNERINGSUDVALGET:
Sæsonen 2013-2014 har været et travlt år for klubbens kampfordeler, der har skullet styre planlægningen af turneringskampe for mere end 60 hold.

I starten af 2014 deltog turneringsudvalget på et møde med klubbens mange ungdomstrænere, og på dette møde præsenterede turneringsudvalget retningslinjerne for afvikling af kampe
Afviklingen af turneringskampene har som følge af den øgede træningsmængde for flere af klubbens ungdomshold, krævet stor flexibilitet og samarbejde mellem kampfordeler og klubbens trænere og herfra skal der lyde en tak for samarbejdet til alle.

Der har igennem sæsonen været et godt samarbejde med turneringsudvalgets eksterne samarbejdspartner: DBU Jylland, DBU Jylland Region 3 og Århus Fodbolddommerklub – ligesom vores naboklubber i Saksild og Hou beredvilligt har stillet baner til disposition, når presset på Spektrum Park har været for stort.

I turneringsudvalget glæder vi os til, at vi i slutningen af 2014 kan tage kommunens nye kunstgræsbane i brug til både træning og kamp og dermed måske slippe for at skulle udenbys og spille ”hjemmekampe i både Saksild og Hou.

Sluttelig skal der lyde en STOR tak til klubbens kampfordeler Ove Daugaard, et samarbejde der forsætter i hvert fald et par år frem.

Bent Villumsen


UDDANNELSESUDVALGET:
Uddannelsesudvalget har været inde i en spændende periode med at bygge oven på klubbens allerede eksisterende aktiviteter.
Et meget relevant område har været at få flere aktive frivillige trænere, holdledere og frivillige i øvrigt til at deltage i kurser/uddannelse af forskellig varighed og på forskellig niveau

Følgende kurser/uddannelser har været etableret i den forgangne år:
• Sammen med Skanderborg og Galten Fodbold har vi etableret et uddannelsesforløb, hvor 16 trænere fra de tre klubber over vinterperioden har gennemført B-licens. Det er et forløb på 80 timer.
• Flere unge teenagere er rekrutteret til at tage C-licens uddannelsen – et forløb over 60 timer
• 1 træner har påbegyndt A- licens i den forgangne sæson – et forløb over 1 år
• Flere trænere har deltaget i inspirationskurser under DBU Jylland.
• Arrangement med Odder Avis, hvor temaet var ”Den gode historie”

Udvalget har i løbet af året udarbejdet og præsenteret en uddannelsesstrategi for bestyrelsen. En strategi der viser hvor vi vil hen i de kommende år.
Uddannelsesstrategien blev godkendt af en enig bestyrelse på det sidste bestyrelsesmøde før sommerferien.

Fremtidens tema - I det fremtidige arbejde gælder det at få udvalgte frivillige trænere og frivillige til at involvere sig endnu mere i klubbens arbejde som forældretrænere, teenagetrænere og træner i øvrigt.
Der skal gerne skabes sammenhæng mellem alle aktive frivilliges deltagelse i kurser og uddannelse og til det videre trænerarbejde.
Som nævnt er uddannelsesstrategien netop godkendt. Fremadrettet gælder det så at skabe sammenhæng til den daglige fodbold og det daglige trænerarbejde og de øvrige aktiviteter i klubben – f.eks. medieområdet.
I de følgende år vil der være nogle fokus områder, som bygger videre på uddannelsesstrategien:
• Unge trænere - Flere uddannelser og kurser, som målrettes direkte til teenagerne.
• Forældretrænere - Flere kursusløsninger, som tilgodeser forældres aktive hverdag, men som gerne vil hjælpe klubben.
• Trænere og ledere - som kan bevare et overordnet trænerperspektiv for klubben
• Eliteperspektiv - Relevant udvalgt uddannelse for trænere og ledere, som er udvalgt eller aftalt som en del af deres ansættelse.

Sluttelig skal der lyde en tak til udvalgets medlemmer for et godt samarbejde i året.

Bent Villumsen


MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSUDVALGET:
Medieudvalget har oplevet en meget spændende periode med en mængde af formidlings og kommunikationsopgaver. Hele dette område er i en stor udvikling med mere efterspørgsel og behov. Flere frivillige, forældre og de unge ikke mindst har flere ideer og initiativer, som lover godt for fremtiden på dette område.

Kommunikationsopgaver varetaget i den forgange sæson er følgende :
Sæson bestemt
• En hjælpende hånd: skrevet, layoutet og omdelt pr. nytår.
• Profilavisen: skrevet i løbet af sommeren og omdelt, som de første fem sider i Odder Avis i august
• Kampprogrammer: til hver hjemmekamp

Løbende opgaver
• Historier til Odder Avis i samarbejde med Odder Avis med deadline hver søndag aften.
• Fotografering - løbende til facebook, hjemmeside og kampprogrammer
• Administration af hjemmeside - løbende opgaver – ændringer på hjemmeside ved sæsonstart og ændringer ved træner/hold mv.
• Facebook - Odder IGF Fodbold og Odder IGF Fodbold forældre

Medieudvalget`s fremtid rummer også de nævnte opgaver, og der er ingen tvivl om, at jo flere gange profilavisen og en hjælpende hånd lanceres og jo mere hjemmeside og facebook sættes i spil med små historier og kampreferater, så skabes den gode dynamik, og modtagerne læser og bruger disse platforme endnu mere.

I de fremtidige kommunikationsopgaver får aktualitets begrebet en endnu vigtigere position. Det vil sige vores forskellige platforme skal være først med nyheden, kampreferat og kommende aktiviteter. Der skal være et samspil for vores læsere, medlemmer og klubbens sponsorer og øvrige, som støtter klubben.
Det bliver mere og mere et krav, at kampannoncen er up to date, med kampreferater fra de seneste kampe. Historier, der ikke er dagsaktuelle, skal ikke fylde 30 % af hjemmesiden.
Jo større og bredere klubben bliver – jo flere forskellige interesser vi skal repræsentere, jo vigtigere bliver klubbens budskaber til de mange interessenter
I fremtiden skal hjemmesidens rolle sammen med de øvrige platforme Odder Avis, Facebook drøftes. Der er ingen tvivl om at hjemmesiden fungerer, men andre hjemmesider er mere effektive og udnytter potentialet bedre overfor interessenterne.
Og på denne måde får vores strategi med valg og fravalg af budskaber, nyheder, profil og platforme en central rolle både intern og ekstern.

Men samlet skal dette ses som en udvikling, som vi ikke kunne forestille os for fem år siden. Det skal vi trods alt værdsætte og huske på.

Herfra skal der lyde en stor tak til medlemmerne af medieudvalget, som er:
Svend Erik Nielsen,Bo Jepsen, Jan Bendix, Dan Vium, Christian Thomsen, Thomas Mørch, Torkild Sørensen

Svend Erik Nielsen – Torkild Sørensen


SPONSORUDVALGET:
Med en stor seniorafdeling, mange hold i bredden og flere flotte præstationer i ungdomsafdelingen har sponsorudvalget oplevet en aktivitetsrig sæson med en stor og god opbakning fra mange sponsorer.
Sponsoraterne har været på flere niveauer og der har været rigtig god interesse

Sponsorudvalget har i løbet af sæson arrangeret flere aktiviteter og tilbud til sponsorerne. I den forbindelse var en af de gode og eftertragtede - Årets indefodbold stævne i december, hvor flere sponsorere deltog med et hold.
Et andet arrangement var Bagedysten hos Gertz, hvor der var god lejlighed til samvær, snak og bagning sponsorerne imellem - en rigtig fin aften med mange gode tilbagemeldinger.

To nye tiltag er kommet til - Odder Chancen med salg af lodsedler fik ikke det resultat, som klubben havde håbet på. Det andet nye event - Spinning med deltagelse af sponsorer foregik i Spektrum Odder. Det skabte et overskud og gruppen bag projektet, er nu i gang med at se på, hvordan der kan skabes endnu mere succes på det arrangement.

Den generelle opbakning og den gode interesse, som vore sponsorer udviser medvirker til at sponsorudvalget ser fortrøstningsfuld på det videre arbejde med at fastholde sponsorniveauet fremadrettet.

Afsluttende skal vi takke vores sponsorer for den store opbakning til Odder IGF Fodbold

Ove Frederiksen


AKTIVITETSUDVALGET:
Aktivitetsudvalget har afholdt 4 større og 3 mindre arrangementer i 2013-2014
• Rock under bøgen ifbm. med byfesten, i år dog uden vores tidligere samarbejdspartner fra Oddergymnasterne, som havde valgt at trække sig.
• Odder Byfest med kræmmermarked.
• Julefrokost i samarbejde med Spektrum Odder.
• Bierfest i samarbejde med Spektrum Odder

Der udover har vi haft øl, pølse, og kaffe/kage salg til sommerkoncert og Sankt Hans i Vita-Park, samt øl- og pølsesalg til Open By Night i samarbejde med Køb Odder.
Fælles for alle arrangementerne kan siges, at de gik som planlagt og forløb som arrangeret, men desværre også at alle arrangementer på nær kræmmermarked, ikke gav det ventede overskud. Det kan skyldes mange ting, men i år har det været som om Odder har været mættet, og vi kan desværre konstatere, at der ikke er kommet det ønskede antal deltagere til arrangementerne.
Det skal dog skal siges, at vores nye tiltag - Bierfesten var udsolgt og en stor succes, men her har vi betalt lidt lærepenge, så det ikke gav helt det forventede overskud. Men det håber vi at tjene ind i de kommende år.

Så alt i alt et lidt blandet år, hvor aktivitetsudvalget alligevel lægger ca. kr. 100.000 i klubkassen, så der skal naturligvis lyde en stor tak til alle dem der gav en frivillig indsats for klubben - og en særlig tak til Poul Thomsen fra Ad-hoc udvalget for en uvurderlig hjælp med b.la. bemandingen til arrangementerne

Ken Skovby Nielsen


ADHOC-UDVALGET:
Udvalgets hovedopgave er at rekruttere hjælpere til Julefrokosten i Spektrum og til Rock under Bøgen samt Byfesten, men i det forgange år kom der en ny opgave - nemlig Bierfesten i maj måned.
Det er generelt gået fint med at rekruttere hjælpere til alle arrangementer - dog var vagtplanen til Byfesten først på plads i sidste øjeblik. Dejligt med de mange garvede hjælpere, men vi vil gerne se nogle flere nye hjælpere på banen.

Med tanke på, at klubben fremover ønsker at iværksætte endnu flere værdi-/indtægtsgivende aktiviteter, vil det formentlig blive nødvendigt at nytænke rekrutteringsstrategien. Måske skal klubben "pålægge" nogle bestemte hold/årgange at udføre opgaver, da det må forudses at blive svært at løse alle opgaver ad "frivillighedens" vej. Ligeledes må vi promovere ordningen med differentieret kontingent bedre.

Udvalget vil gerne rette en stor tak til alle hjælpere, som endnu en gang har ydet en uvurderlig indsats for vores klub.

Poul Thomsen


SENIORUDVALGET:
Beretningen er delvis skrevet af klubbens sportschef Lars Andreasen som tiltrådte med virkning fra 1. januar 2014, og der kan derfor være detaljer fra efteråret 2013 som mangler; men det går nok.

Første sæson i 2 division har for Odder IGF Fodbold været en stor succes, hvis vi ser på det rent resultatmæssigt. Vi havde et svært efterår med meget varierende resultater, hvor ikke mindst tempoet og fysikken skulle justeres ind, før vi begyndte at få point på kontoen. Foråret 2014 var derimod anderledes opmuntrende med mange vundne kampe og ikke mindst afsluttende med en flot plads over nedrykningsstregen, som også var det overordnede sportslige mål.
I pausen mellem efterår og forår mistede vi nogle spillere, men fik tilgang af nye spillere, som gav en mere homogen trup, og det er nok den primære forklaring på den meget flotte forårssæson. Noget som også kendetegner vores 2 divisionshold er det sammenhold som spillerne har, både på og uden for banen.

Vi har en ambition, at vores 2 hold skal rykke op i S1 for at mindske afstanden op til 2 division. Dette har vi indtil videre ikke lykkes med. En af de grundlæggende årsager hertil er nok, at der ikke har været tilstrækkelig fokus på at sikre, at der er de rette betingelser til rådighed for både træner og de spillere, som møder op til træning. Vi har derfor nu iværksat et setup, hvor vi sikrer, at der er den rette mængde af spillere til hver træning. Langsomt begynder nu at se effekten af dette initiativ, selvom at det ikke endnu er blevet til en topplacering.

Vores 3 hold som ligger i serie 4, havde en okay sæson, hvor det lykkes at forblive i S4. Vi skal dog også på sigt gerne et trin længere op. Vi håber, at tilgang af nyoprykkede ynglinge kan være med til at højne niveauet, så målet med vores tredje hold befinder sig i S3 opnås.


Vores 4 – 5 hold fungerer som pay and play hold, og det har egentlig fungeret fint. 4 holdet , som spiller i S4 og består af en række ældre spillere ,spillede med omkring oprykning det meste af sæsonen, men måtte slippe til sidst. 5 holdet som spiller i S5 havde en okay sæson; men opbakningen til holdet er desværre smuldret, så vi har for indeværende sæson valgt at trække holdet, så vi i dag har 4 herre 11-mands hold + 1 nytilkommet 7-mands hold.

Dameseniorholdet har i de seneste år været et fælles hold med Saxild og Hou IF; men også her har der været mindre og mindre opbakning. Et ihærdigt forsøg på at fortsætte holdet i eget regi lykkes desværre ikke, så p.t. har klubben derfor ikke et dameseniorhold; men lad os håbe at det på sigt igen lykkes klubben at få et dameseniorhold.

Klubben havde i 2013-2014 to old-boys herrehold, - et +45 og et +55 – begge 11-mands hold samt et old-girls +28 7-mands hold, hvilket er status quo fra de sidste sæsoner.

Seniorudvalget har ikke fungeret optimalt, men det arbejdes der på og med tilgang af Jacob ”Pede” har vi fået en tiltrængt forstærkning, og hvis primære rolle er tænkt som bindeled mellem 3 og 4 holdet.
Danny Frederiksen har ytret ønske om at træde ud af udvalget, så på sigt skal vi have fundet hans afløser.

Lars Andreasen og Danni Frederiksen.


UNGDOMSUDVALGET (U13-U19):
I ungdomsrækkerne er Odder IGF Fodbold begunstiget af, at vi er rigtig mange medlemmer, som ønsker at spille fodbold på forskellige niveauer, og det giver den helt naturlige udfordring, at skaffe trænere/ledere til alle hold. Det er lykkedes at have trænere/ledere til alle hold, men det har holdt hårdt.
Derfor har uddannelsesudvalget og ungdomsafdelingen udarbejdet en uddannelsesstrategi, som er rettesnor for, hvordan vi fremover får uddannet flere af vore ”egne” medlemmer til at varetage træner/lederjob i klubben.

Spillerne i ungdoms afdelingen skal udvikle sig hele tiden, så derfor har der været tilknyttet en træner som udelukkende har taget sig af den enkelte spillers kompetence i forskellige spilleformer, og det har allerede givet et løft på mange af holdene. Samtidig har vi opgraderet målmandstræningen, således at vore målmænd også udvikler sig sammen med de øvrige spillere.

Klubben fik oprettet et semitalentcenter, hvor vores ungdoms konsulent Kenneth Kristensen var tovholder, og mange af vore egne dygtige trænere samt gæstetrænere fik løst opgaven til stor tilfredshed for mange spillere. Undervejs måtte der tilpasses enkelte ting, men som helhed fungerede det rigtig godt. Klubben fortsætter med udviklingen af dette semitalentcenter med de tilretninger, der er nødvendige, for at tingene fungerer optimalt.

Vore piger klarede sig rigtig godt i det forgangne år, og klubben har fået tilknyttet en konsulent som sammen med vore dygtige trænere/ledere har været med til at give et løft for alle. Nogle af pigerne har også deltaget i semitalentcenteret, og det har også været med til at løfte disse spillere. I pige afdelingen skal vi have mere fokus på, hvordan vi fastholder vore spillere, og det er især årgangene U17 og U19. For nuværende har vi ikke spillere nok til et U19 pigehold.

Til slut skal nævnes, at klubben for første gang har et elite hold i ungdomsrækkerne, og det bliver spændende at følge disse spillere fremadrettet. Det at vi har breddefodbold og elitehold i klubben giver nogle udfordringer, som vi skal være i stand til at løse - uden at det ændrer noget på den gode kultur vi har i klubben.

Svend Erik Nielsen


BØRNEUDVALGET (U5-U12):
Børneafdelingen er stadigvæk i vækst og navnlig på pigesiden kommer der flere spillere til i årgangene U10 til U12. Dette skyldes et fantastisk arbejde af de involverede forældre, der gennem strukturerede rammer og god træning trækker pigerne til klubben.

Trods prognoserne med faldende fødselstal i kommunen, så præsenterer vi igen store årgange blandt de yngste drenge. Det ser ud til, at vi efter et enkelt magert år, igen har fat i det rette koncept, når det gælder børnefodbold, specielt i årgangene 2006 og 2007.

Et stort ønske har været ansættelse af en pigekonsulent, som desværre ikke helt er blevet indfriet. Det er ikke fordi interessen ikke er til stede hverken i klubben eller blandt eventuelle personer, men den rette mand/kvinde til opgaven, er ikke dukket op.

Klubbens børnekonsulent hedder fortsat Torkild Sørensen. Han forsøger at være meget på banerne for at understøtte trænerne, specielt i U8 og U9 årgangene hvor de nyeste forældretrænere huserer

Det lykkedes forsat Børneafdelingen at fastholde og integrere teenagere som assistent trænere i afdelingen. Det sker dels gennem DBU´s uddannelsessystem - C-licensen og dels fordi vi mærker en stor interesse fra denne aldersgruppe. De unge assistenttrænere er tilknyttet på ”frie aftaler”, dette sker dels for at beskytte dem, men også for at give dem den nødvendige frihed til bl.a. egne sportslige ambitioner.

DBU aktiviteter har igen i sæsonen 2013-2014 været en tilbagevendende begivenhed.
Pigeraketten landede i maj 2014 på Spektrum Park og kort før sommerferien slog vi dørene op til ”Kom ud af pomfritten” som er DBU nyeste aktivitet der mixer fodbold og sundhed på en sjov og spændende måde.
I sommerferien 2014 kunne klubben for 20 gang byde velkommen til deltagerne på DBU Fodboldskole – en årlig fast begivenhed som stadigvæk efterspørges af klubbens yngste.

Fredagsfodbolden for årgangene U10 til U12 har været fastholdt i den kendte version, men i løbet af sæsonen 2014-2015 vil der ske en ændring af konceptet, således at det falder bedre i tråd med talentudviklingen i ungdomsafdelingen.

Store Teknikdag blev i juni måned afviklet for 5 gang. 80 piger og drenge havde en fornøjelig dag på banerne med en masse sjove tekniske øvelser og dagen blev afsluttet med 2. divisions fodbold. Ideen med at klubbens yngste medlemmer tilbydes fodboldaktiviteter ved hjemmekampene i 2. Division, arbejdes der videre med.

Til slut skal der lyde en STOR TAK til
- de mange frivillige forældre som trækker i træningstøjet 2 til 3 gange om ugen i arbejdet med klubbens yngste årgange
- de mange forældre som enten fungerer som holdleder, årgangsansvarlige, eventansvarlige og meget mere for uden jeres hjælp kunne vi ikke fastholde det høje aktivitets niveau i børneafdelingen til glæde og gavn for både små og store.

Bent Villumsen


ODDER IGF FODBOLD – AFSLUTNING:
Som det er tilkendegivet flere steder i de enkelte beretninger, så bliver fælleskabet helt sikkert udfordret i fremtiden, og med den vækst klubben fortsat oplever, så bliver der endnu mere behov for, at vi står sammen og rekrutterer endnu flere frivillige og genererer flere indtægter.
Men med den energi og konstruktive holdninger mange af vores frivillige bidrager med, så tror jeg også på, at det kan lykkes.

Fremtiden bliver som tidligere nævnt også en udfordring for Odder Kommune, for den er en nødvendig medspiller til at skabe rammerne for alle vore medlemmer.
Indtil nu har vi også haft en fantastisk opbakning fra kommunens erhvervsliv, og kan vi fastholde denne opbakning, så har jeg også en stærk tro på, at vi vil være i stand til at indfri fremtidens udfordringer.

Sluttelig vil jeg endnu engang takke alle medlemmer, trænere, ledere, personer, samarbejdspartnere, sponsorer – ja alle, der yder indsats for og i Odder IGF Fodbold.

TAK !

Formand Peter Lindberg Christensen.

Spektrum Odder Kunstgræsbane

For at se kalenderen med evt. ledige tider, klik her.