Beretning 2013

FORMANDENS BERETNING 2013

På Odder IGF Fodbolds vegne vil jeg gerne byde alle fremmødte – Velkommen til Odder IGF Fodbolds generalforsamling 2013.

Som sædvanlig vil jeg indledningsvis på vegne af bestyrelsen for Odder IGF Fodbold takke alle vore frivillige ledere for indsatsen i sæsonen 2012-2013. Det skal ikke være nogen hemmelighed, at næsten hver gang jeg får muligheden for det, så benytter jeg den til at rose klubbens store korps af frivillige ledere, for I er en af de helt store grundpiller som klubben bæres på, og medvirkende til at vi har en så velfungerende klub, som vi har.

Vi har de sidste par år indledt generalforsamlingen med at mindes nogle personer, som er gået bort i løbet af den forgangne sæson samt mere glædeligt nævne de personer, der har modtaget en eller form for hædersbevisning i regi af Odder IGF Fodbold.
Det er bestyrelsens opfattelse, at vi skal gøre til en tradition, så det fortsætter jeg med i år.

Mindeord:
-

Hædersbevisninger:
Ved Odder-Gallaen den 13. september havde Odder IGF Fodbold en stor aften, da klubben modtog ikke færre end 3 priser.
Først modtog klubbens 2. divisionshold Idrætsprisen, som uddeles af Idrætsrådet, og holdet fortsatte med at modtage Kvickly-prisen som ”Årets Sportsnavn 2013”. Ikke mindst så modtog Børneformand og meget mere Bent Villumsen Odder Kommunes Frivillighedspris 2013 efter indstilling fra bestyrelsen i Odder IGF Fodbold.
Der skal lyde et stort Tillykke herfra til alle prismodtagere, og alle tre priser er efter min opfattelse yderst velfortjente - og stort cadeau til hele klubben for det fantastiske arbejde, der år efter år gøres i Odder IGF Fodbold.

Som jeg senere vil nævne blev Odder IGF som hovedforening opløst i 2013, og som et af de afsluttende gøremål, nåede Odder IGF at tildele en lang række personer i Odder IGF Fodbold henholdsvis sølv- og guldnåle efter lang og tro tjeneste i klubben.
Jeg vil derfor med dirigentens forhåbentlige tilladelse gerne have lov til at afbryde generalforsamlingen for at uddele omtalte sølv- og guldnåle til følgende personer.
-

Efter disse indledende bemærkninger vil jeg nu gå videre med beretningerne fra de enkelte udvalg.


FORRETNINGSUDVALGET:

Odder Kommune:
Jeg har tidligere nævnt, at Odder Kommune gerne vil være en attraktiv bosætningskommune, og når man har dette mål, så må et af elementerne efter min opfattelse være, at kommunen er i stand til at tilbyde kommunens beboere så gode vilkår på fritids- og kulturområdet som overhovedet muligt.
Fremtiden bliver derfor også en udfordring for Odder Kommune, for den skal være med til at skabe rammerne for klubbens mange medlemmer, men vi er da overbeviste om, at klubbens gode samarbejde med Odder Kommune også vil fortsætte i årene fremover.

Glædeligt er det derfor også for Odder IGF Fodbold at konstatere, at projektet med etablering af en kunstgræsbane er fastholdt på anlægsbudgettet for 2013 og 2014 for Odder Kommune med i alt kr. 2,5 mill.
Det sammenholdt med andre positive tilkendegivelser omkring projektet og vores egen indsamling gør, at bestyrelsen fortsat er af den klare opfattelse, at der etableres en kunstgræsbane i Odder Kommune i efteråret 2014.

Derudover vil jeg nævne, at 2013 blev året hvor det nedsatte Folkeoplysningsudvalg (hvor undertegnede p.t har en plads) endelig fik sat skik på sine arbejdsopgaver. Den første store opgave var udarbejdelsen af Odder Kommunes Folkeoplysningspolitik, som faktisk har været lovbestemt i flere år. Den er nu færdig og vil inden længe blive lagt på kommunens hjemmeside; men også udgivet i form af en pjece til alle kommunens frivillige ledere, hvilket betyder at klubbens frivillige også vil modtage et eksemplar.
Næste store opgave for Folkeoplysningsudvalget bliver den forestående revidering af Odder-ordningen, som for udenforstående er den ordning der styrer kommunens tilskud til kommunens frivillige foreninger, herunder Odder IGF Fodbold. Den nye Odder-ordning skal være klar til sommeren 2014, og bliver både en spændende men også en svær opgave. Det skyldes ikke mindst, at Odder-ordningens økonomiske rammer presses fra mange sider, og som kan resultere i delvis omfordeling af midlerne, hvilket kan få stor betydning for vores samlede tilskudsandel i negativ retning. Men lad os nu ikke tage sorgerne på forskud, og lad os håbe /forudsætte at Odder Kommune er villig til at forøge budgettet for det samlede område, så de frivillige foreninger ikke stilles ringere økonomisk, end de er i dag.

Odder IGF - Idrætsrådet:
Som jeg nævnte indledningsvis, så blev 2013 året, hvor Odder IGF opløste sig selv. Det skete som en naturlig konsekvens efter i mange år at have fungeret som en ren paraplyorganisation uden reelle opgaver og indhold i foreningen.
Opløsningen af Odder IGF skete uden den store ståhej, og foreningens midler blev bl.a. fordelt til de respektive afdelinger efter størrelse (antal medlemmer), hvilket Odder IGF Fodbold ikke skal være kede af – samt et pænt beløb til Idrætsrådet.

En anden opgave som videreføres af Idrætsrådet er uddeling af Odder IGF´s 3 pokaler, nemlig Odder IGF´s Ærespokal, Valdemar Aagaard´s Mindepokal og Niels Fredborg Pokalen. Fremover vil disse pokaler blive uddelt af Idrætsrådet ved den årlige Odder-Galla.
Derudover er det min opfattelse, at Idrætsrådet (hvor jeg også har en plads) også har fundet sine ben at stå på. Vi har i 2013 nået at udarbejde bestemmelserne for Idrætsrådets virke samt ikke mindst en Missions- og Visionsplan for Idrætsrådets kommende arbejde.
Jeg vil slutte af med at opfordre nogle af vore frivillige ledere om at troppe op til det vælgermøde som Idrætsrådet arrangerer den 31. oktober 2013 her i Spektrum Odder. Her bliver der rig mulighed for at stille (kritiske) spørgsmål til kommunens politiske partier på det idrætspolitiske område.

DBU Jylland:
Indledningsvis bliver jeg nødt til at nævne, at dommerkonflikten mellem DBU og DFU ved indgangen til forårssæsonen 2013 gav anledning til mange panderynker rundt omkring i klubben. Men da turneringsudvalget senere vil berette om selve dommerkonflikten og klubbens håndtering heraf, vil jeg ikke sige mere om dette emne, udover at det trods alt var rart at konstatere, at dommerkonflikten endte lige før sæsonstarten til stor glæde for mange klubber og deres frivillige ledere rundt omkring i det ganske land.

I øjeblikket deltager klubben i en kommuneundersøgelse foretaget af DBU Jylland. Resultatet af denne undersøgelse vil blive fremlagt på et seminar den 2. oktober 2013, og der bliver det jo spændende at se, hvordan Odder Kommune placerer sig i forhold de øvrige kommuner i Jylland.

Herudover er der næsten kun at sige, at DBU Jylland herunder DBU Jylland Region 3 er vores altoverskyggende sportslige samarbejdspartner, og i hvis regi, vi deltager med alle klubbens hold incl. old-boys.
Efter min opfattelse har vi et yderst velfungerende samarbejde med DBU Jylland, et samarbejde der går begge veje, og da jeg ved, at DBU Jylland hele tiden bestræber sig på at forbedre deres service overfor klubberne, er jeg sikker på, at det gode samarbejde med DBU Jylland vil fortsætte i 2013-2014.

Spektrum Odder - Spektrum Park:
Spektrum Odder - Spektrum Park er på mange måder en hel essentiel samarbejdspartner for Odder IGF Fodbold. Især var vi i den forgangne sæson glade for, at det nye baneareal nord for Bisgårdsvej endelig kunne tages i brug. Og som tidligere nævnt har vi også haft et godt samarbejde med Spektrum Odder omkring etablering af en kunstgræsbane på den nuværende bane 5, og både Spektrum Odder og os selv håber meget på, at banen bliver en realitet i 2014.

Vi har også haft et fortrinligt samarbejde med Spektrum Odder og Vej & Park, da bane 1 skulle klargøres til den første officielle divisionskamp på Spektrum Park. Selvom det var hen over sommerferien fik vi alt på plads til den første kamp. Afviklingen af divisionskampene forløber rigtigt godt, hvilket skyldes både Spektrum Odder men også vores eget sikkerheds- og arrangementsudvalg, som virkelig har vist sig deres opgave voksen.

På et enkelt område bliver vi dog nødt til at række pegefingeren i vejret overfor Spektrum Odder, og det er omkring vores omklædningsfaciliteter. Vi er i dag en rigtig stor klub med mange spillere og hold, så der er behov for mange omklædningsrum, når der både skal trænes og afvikles kampe på samme tid. Her må vi fremadrettet skærpe opmærksomheden omkring dette forhold, så vi ikke oplever, at 40 seniorspillere + 2 U19 hold skal dele 2 omklædningsrum. Jeg vil dog sige, at vi har haft en god snak med Spektrum Odder omkring problemstillingen, så jeg tror på, at vi undgår lignende tilfælde i fremtiden.

Tildeling af haltider i Spektrum Odder kan ikke være meget anderledes, så det må vi stille os tilfreds med. Det skal dog siges, at Spektrum Odder udviser stor flexibilitet i.f.m. muligheden for ekstra indendørs træning i Multihallen og Hal 1, når der er mulighed herfor.

Sluttelig vil jeg endnu en gang sige tak for et godt samarbejde med Spektrum Odder i 2012-2013, og vi håber naturligvis på fortsat godt samarbejde fremover.

Økonomi:
Jeg vil som sædvanlig i min beretning fra Forretningsudvalget kort overordnet betragte klubbens økonomi. Som det vil fremgå af regnskabet, som klubbens kasserer senere vil gennemgå, så havde Odder IGF Fodbold i 2012-2013 for første gang i mange år et resultat, som udviser et underskud på omkring. - kr. 80.000,00.
Bestyrelsen er naturligvis ikke tilfreds med dette resultat; men tillader også at betragte årets negative resultat som en investering i fremtiden. Udover at klubben ser underskuddet som en investering, er det også et faktum, at både sponsor-og aktivitetsudvalget har ikke formået at generere de indtægter som vi har budgetteret med. Om det så skyldes finanskrisen eller andre forhold er vi ikke hel klar over; men ikke desto mindre et faktum.
Årets resultat medfører dog også, at der i den kommende sæson vil blive ført en meget stram økonomi- og budgetstyring, da en sund klubøkonomi er grundlaget for, at vi kan fastholde vores høje aktivitetsniveau.
Der skal heller ikke herske nogen tvivl om, at klubben vil blive økonomisk udfordret af vores til oprykning til 2. division. Til at imødegå denne udfordring er bestyrelsen i gang med planlægningen af et strategiseminar til afholdelse her i november måned 2013 med arbejdstitlen – ”Hvorledes forøger Odder IGF Fodbold sine indtægtsmuligheder”. For det er simpelthen en nødvendighed at klubben forøger sine indtægter med måske i alt kr. 200.000,00, hvis vi skal bevare vores divisionsstatus, samtidig med at klubbens øvrige initiativer såsom Talentcentret, vore konsulenter m.m. også gerne skulle fastholdes.
Så hvis der skulle være nogen blandt vore mange frivillige ledere, som har gode ideer til dette seminar, så kom med dem.


TURNERINGSUDVALGET:
Turneringsåret 2012-2013 kan vel bedst betegnes som et meget travlt år for klubbens kampfordeler. Det har været planlægning for klubbens mere end 60 holds deltagelse i både trænings- og turneringskampe.

2013 var året hvor vores nye bane, bane 16 på Bisgårdsvej kunne tages i brug og det har blandt andet betydet at klubbens Old Boys hold og en række af ungdomsholdene, har fået fast hjemmebane på Bisgårdsvej.

Men på trods af at banekapaciteten blev øget, har klubbens kampfordeler haft nok at se til med både planlægning og flytning af kampe. Flytning af kampe fylder nu en større del af kampfordelerens arbejde sammenlignet med de tidligere år. Trænerne oplever i den forbindelse ofte at spillerne og deres familier ikke prioriterer fodbolden tilstrækkelig højt, en tendens som er meget oppe i tiden. Resultatet er, at enten spiller holdet uden de bedste spillere, eller også forsøges kampene flyttet til f.eks. hverdage, hvor det så påvirker klubbens træningsaktiviteter.
Turneringsudvalget vil i starten af 2014 tage en snak med bestyrelsen om retningslinjerne for flytning af kampe til gavn og glæde for alle parter.

Samarbejdet med DBU Jyllands turneringsafdeling, Region 3 og Århus Fodbolddommerklub har i 2012-2013 forløbet næsten uden problemer. Året 2013 startede med at de danske fodbolddommere opsagde samarbejdet med DBU og en konflikt var under opsejling. Dette betød blandt andet at klubbens turneringsudvalg, var indkaldt til et orienterede møde i Brædstrup, hvor DBU redegjorde for konflikten. Status på dette møde var at klubberne selv måtte trække i dommertøjet, hvis konflikten trådte i kraft. På et internt møde i slutningen af marts, lagde udvalget i samarbejde med vores trænere en strategi og plan for løsning af dommer opgaverne
Herfra skal der lyde en STOR TAK for et konstruktivt samarbejde, som heldigvis ikke blev nødvendigt at føre ud i livet, da dommer konflikten sluttede netop som turneringen skulle starte.

Vi har rekrutteret dommere til samtlige de planlagte kampe, hvilket kun opnås med en smidighed og fleksibilitet fra klubbens og fra dommerpåsætteres side.

Der skal lyde en STOR TAK til vores kampfordeler Ove Daugaard for samarbejdet, og Ove Daugård har sagt ja til at fortsætte frem til sommeren 2014, - og udvalget ser frem til det fortsatte arbejde.

Bent Villumsen


BANE- OG MATERIELUDVALGET:
Sportigan som er vores leverandør af tøj og materiel, har vi et rigtig godt samarbejde med. Der skal lyde en stor tak til Danni F. og de øvrige medarbejdere i Sportigan for den gode service, som vi får. Vi kan kun opfordre til at klubbens medlemmer støtter op om samarbejdet med Sportigan, og vi håber naturligvis, at det gode samarbejde vil fortsætte i sæsonen 2013-2014.

Materialeudvalget har igen for sæsonen 2013-2014, lavet aftale med Svend Erik Vestergård om at passe boldrummet. Det gør han til ug med kryds og slange, og der skal lyde en stor tak til Svend Erik. I den forbindelse vil jeg dog gerne benytte lejligheden til at komme med en opfordring – og den lyder at vore trænere og ledere der benytter boldrummet, skal være lidt bedre til selv til at holde orden.

Vores banemester har p.g.a sygdom måtte sige fra med at kridte vores baner. Vi kan kun give Bent Villumsen de varmeste tanker og sige tak til Bent for det fantastiske arbejde, som han har ydet i Bane og Materialeudvalget.
De fleste har nok konstateret, at vores baner alligevel bliver kridtet op. Det skyldes, at vi har lavet aftale med 2 efterlønnere - Svend Erik Vestergård og Svend Erik Jensen (Svenne), og denne ordning er vi selvfølgelig rigtig glade for.

Vores samarbejde med Vej og Park fungerer rigtig godt. De laver et godt stykke arbejde, så vi har rimelige gode baner. Banerne var selvfølgelig ikke optimale til forårssæsonen, men Vej og Park er jo heller ikke herre over vejret. Med hensyn til efterårssæsonen 2013, hvor vi for første gang i klubbens historie skal prøve kræfter med divisions fodbold, og de krav der stilles hertil, må vi sige, at Vej og Park har gjort et fremragende stykke arbejde med klargøring af bane 1 - og i den forbindelse skal der yde en stor tak til Vej og Park.

Vores nye bane (bane 16) er virkelig kærkommen, og det er et fantastik areal, som vi har fået - en virkelig god bane. Banen er til stor glæde for rigtig mange medlemmer, ikke mindst for Oldboys, der nyder det hver lørdag formiddag, så deres tekniske formåen virkelig kommer til sin ret på et ordentligt og godt underlag.

Lars Lindberg Christensen.


UDDANNELSESUDVALGET:
2012-2013 var på ingen måde et stille år i udvalget.
Kravene om uddannelse fra og til trænerne bliver større, og det er udvalgets holdning, at vi ikke kan få uddannelse nok, hvis klubben skal forsætte den udvikling, som bestyrelsen har valgt.

Dygtige trænere hænger ofte sammen med inspiration og kompetencer erhvervet gennem DBUs uddannelsestilbud. I efteråret 2012 iværksatte DBU en C-licens uddannelse over 60 timer (12 moduler).
C-licens uddannelse henvender sig især til børne- og breddetrænerne, som vil have inspiration til den daglige træning i klubben. I samarbejde med FC Skanderborg og AGF Talentfodbold arrangerede vi en række af C-licens modulerne på banerne og i lokalerne ved Spektrum.
Det er ikke noget krav, at alle modulerne skal gennemføres. Men i klubbens uddannelsesudvalg ser vi gerne, at vore trænere vælger netop de moduler, der inspirerer dem til det forsatte virke i klubben.

Vi forsatte også vort samarbejde med FC Skanderborg om afholdelse af DBU´s B1 kurser, og det er vort mål, at vi i 2014 vil forsøge at afvikle et B2 kursus for de af vore trænere, der har gennemført B1.

I påskeferien var 12 af klubbens unge træner aspiranter (14-17 år) deltagere på DBU kurset ”Ung og træner for første gang”. Ekstern DBU instruktør stod for kurset, og det blev en bragende succes, som virkelig udfordrede de unge trænere, og gav dem inspiration til at forsætte trænergerningen i klubben. Kurset blev afviklet over 12 timer og indeholdt 3 af modulerne fra C-licens kurset. Uddannelsesudvalget håber på at gentage succesen i 2014.

Det er et mål at DBU kurserne samt B1 og B2 uddannelsen gennemføres i lokalområdet; dels for at sikre at klubbens trænere udveksler på tværs, men også for at deltagelsen sker på de bedst mulige økonomiske vilkår for klubben. På sigt får uddannelse og kurser i Odder IGF Fodbold på denne måde sin egen profil.

Fra uddannelsesudvalget skal der lyde en stor TAK til vores børnekonsulent, Torkild Sørensen for arbejdet og organiseringen af kurserne i lokalt regi.

Bent Villumsen

MEDIE- OG KOMMUNIKATIONSUDVALGET:
Udvalget har arbejdet med hjemmesiden, så den er mere naturlig opbygget og samtidig mere brugervenlig, og efterhånden er klubben blevet bedre til at anvende hjemmesiden som infokanal.

Igen i 2013 er der udsendt ”En hjælpende hånd” med alle vore annoncører. Herudover er der sammen med Odder Avis udsendt en kampagneavis, som fortæller, hvad der foregår i Odder IGF Fodbold – og som blev et virkelig flot tillæg. I den forbindelse fortjener Torkild Sørensen stor ros for en fortræffelig indsats.

På Face-book siden er vi blevet væsentligt bedre til at udnytte dette medie, og vi kan allerede nu konstatere, at vi får flere besøgende på Face-book. Anvendelsen af Face-book vil blive opgraderet i det kommende år, så det bliver et naturligt sted at søge nyheder om fodbolden i Odder. Dan Vium med flere skal i den forbindelse have en stor tak for et virkeligt godt og solidt arbejde omkring brugen af Face-book i Odder IGF Fodbold.

Svend Erik Nielsen.


SPONSORUDVALGET:
Med det forrygende forår med 3 oprykninger i seniorafdelingen og flere flotte præstationer i ungdomsafdelingen har sponsorudvalget oplevet en aktivitetsrig sæson med en stor og god opbakning fra mange sponsorer.
Sponsoraterne har været på flere niveauer og der har været rigtig god interesse, selvom vi som tidligere nævnt ikke nåede helt i mål med budgettet.

Sponsorudvalget har i løbet af sæsonen arrangeret flere aktiviteter og tilbud til sponsorerne.I den forbindelse er en af de gode og eftertragtede aktiviteter - årets indefodbold stævne, hvor flere sponsorere er repræsenteret med sit fodboldhold. En rigtig god og velbesøgt turnering med Svalk Handel A/S som vinder.


Et andet arrangement er Bagedysten hos Guldbageren, hvor der er god lejlighed til samvær, snak og bagning sponsorerne imellem. En rigtig fin aften hvor vi altid får gode tilbagemeldinger.

De fine resultater og den gode interesse, der er for sponsoraterne medvirker til, at sponsorudvalget ser fortrøstningsfuld på det videre arbejde med både at fastholde og udbygge sponsorniveauet fremadrettet, da det faktisk er en forudsætning for at klubbens høje aktivitetsniveau kan bibeholdes.

Afsluttende vil vi gerne takke alle vore sponsorer for den store opbakning til Odder IGF Fodbold

Ove Frederiksen


AKTIVITETSUDVALGET:
Aktivitetsudvalget har afholdt 3 større arrangementer i 2012-2013
• Rock under bøgen, i samarbejde med Odder gymnasterne.
• Odder byfest med kræmmermarked.
• Jule frokost i samarbejde med Spektrum Odder.

Herudover er der indledt et samarbejde med Vita-Park, omkring afholdelse af diverse småarrangementer i haven ved det gamle sygehus – bl.a. Sankt Hans og kulturdag, hvor aktivitetsudvalget står for øl og pølsesalg.

Dertil kommer vores samarbejde med Køb Odder omkring Open By Night. For en gang skyld var vejret med os, og der blev solgt øl og pølser for kr. 23.000,- mod tidligere års kr. 5-6000,-.

Byfesten blev igen i år det arrangement som gav det bedste resultat. Rock under Bøgen var igen ramt af dårlig vejr (sommeren 2012) og måske et forkert musikvalg, som betød et underskud på godt kr. 100.000,-.

Julefrokosten blev en stor succes, målt på tilbage meldinger fra festdeltagerne. Men udgiften til Brdr. Olsen viste sig ganske unødvendig og var en medvirkende årsag til at arrangementet ikke gav det resultat, som det burde. Musikudgiften var desværre for stor, set i forhold til antallet af gæster.

Igen i år kommer aktivitetsudvalget desværre ikke i mål i forhold til det budgetterede. Dårligt vejr og måske forkert musikprogram har bevirket, at der fra Odders borgere og egne medlemmer ikke har været den nødvendige opbakning til arrangementerne.

Sluttelig skal dog nævnes at det rent bemandingsmæssige med frivillige hjælpere er gået rigtigt godt, og igen i år skal der lyde en stor tak til ad-hoc udvalget, som har stået for påsætning af vagtplanerne.

Ken Skovby Nielsen


ADHOC-UDVALGET:
Udvalgets arbejde i det forgange år har omfattet rekruttering af hjælpere til Firmajulefrokosten i Spektrum og til Byfesten/Rock under Bøgen. Desuden administrerer udvalget klubbens ordning med differentieret kontingent.
Det er – havde jeg nær sagt – gået som det plejer. Med en tilfredsstillende opbakning fra klubbens medlemmer og deres familier, har vi kunnet opfylde vores del af vagtplanerne.

Det har været nødvendigt at ændre på administrationen af ordningen omkring differentieret kontingent. Tidligere har medlemmerne skullet tilmelde sig ordningen, og der igennem har de opnået en rabat på kontingentet uanset om de hjalp eller ej. Det har vist sig uhensigtsmæssigt, da det har vist sig, at en del slet ikke ydede en indsats for klubben; men fik rabatten alligevel.
Derfor kontakter vi nu samtlige medlemmer, der kan indgå i ordningen, når der er jobs, der skal udføres. Og så er det kun de medlemmer, der rent faktisk hjælper, der får rabatten.
Det er glædeligt at konstatere, at der er kommet mange nye hjælpere på banen, således der sker en udskiftning af de ”gamle” hjælpere/forældre til de yngre.

Der skal til sidst lyde endnu en stor tak til alle hjælpere, som har deltaget med godt humør og stor entusiasme.

Poul Thomsen


SENIORUDVALGET:
Seniorafdelingen i Odder IGF Fodbold fortsætter fremgangen i medlemstal og resultater siden sidste generalforsamling, hvor vi allerede året før havde stor fremgang.
Vi kniber os lidt i armen om det nu er sandt, at vi er omkring 70 trænende senior spillere, foruden at vi råder over 2 hold af Pay & Play spillere i afdelingen.

Lige nu står vi over for nye udfordringer, da vi mangler medlemmer til vores seniorudvalg. Opgaven med at pleje så mange medlemmer er for stor til Palle Kjær og Frank Pedersen samt holdleder Jørgen Christensen. Så alle der kender et par nye ledere til udvalget må gerne give sig til kende.

Efteråret 2012 bød på mange gode resultater, dog var nedrykningen fra serie 2 til serie 3 for vores 2. holds vedkommende en streg i regningen, men foråret 2013 har til gengæld budt på kæmpe succes for alle senior holdene.
Førsteholdet formåede i sommer for første gang i klubbens historie at rykke i 2. division, hvilket har givet genlyd i det meste af Jylland, da man i dag har utrolig stærke hold i 2. division – en division som udvikler sig meget i retning af langt større professionalisme.
Andetholdet rykkede straks op i serie 2 uden et eneste nederlag, hvilket indikerer, at vi råder over en stor bredde med mange unge dygtige talenter, som på sigt kan blive 1. holds spillere.
Tredjeholdet skabte også det bedste resultat i klubbens historie ved for første gang nogen sinde at rykke op i serie 3, og vort 4. hold klarede sig i serie 4. Vores Pay & Play hold i serie 6 fik også en god start i klubben.

Efter ferien her i 2013 har vi fået endnu flere spillere, som alle ønsker at prøve lykken i Odder IGF Fodbold, hvilket kræver rigtig meget kommunikation og information mellem ledelse, trænere og spillere. Denne opgave trækker virkelig tænder ud, da vi pludselig skal håndtere 6 seniorhold placeret i 2. division, serie 2, serie 3, serie 4, serie 5 og serie 6.
Spillere der dækker så stort et spekter i kunnen stiller vidt forskellige behov og krav til hele organisationen.
Vi gør alt, hvad der står i vores magt for at løse opgaven, så udviklingen af holdene og den enkelte spiller kan fortsætte. Vi skal jo nødigt blive kvalt i vores succes og fremgang.

En anden stor udfordring for seniorafdelingen er vores økonomi, alene 2. divisionsholdets udgifter stiger med ca. kr. 150.000,-, hvor transport, dommerhonorar og medlemskab af divisionsforeningen alene er over kr. 100.000,-.
Sluttelig glæder vi os selvfølgelig også over, at vores 2. divisionshold har fået Odder Kommunes Idrætspris og Kvicklys pris 2013 som Årets Sportsnavm, hvilket er et skulderklap til alle i Odder IGF Fodbold.

Old-Boys:
Klubben havde i 2012-2013 to old-boys herrehold, - et +45 og et +55 – begge 11-mands hold samt et old-girls +28 7-mands hold. Desværre har +45 års herreholdet måtte melde fra til de to sidste kampe, og det er tegn på, at vi godt kunne trænge til fornyelse (læs lidt flere spillere) i old-boys afdelingen.
Sluttelig bør det vel næsten nævnes, at +55 holdet har været ude og spille finale den 28-09-2013, og det gik ?, samtidig med at old-girls p.t. også fører deres række, så på resultatsiden kan ”de gamle” godt være med endnu.

Frank Pedersen.


UNGDOMSUDVALGET (U13-U19):
Arbejdet i ungdomsudvalget har i stort omfang været præget af at dække alle hold ind med kompetente trænere og ledere. Opgaven er stor, så det er vigtigt, at vi er tidligt ude for at skaffe de nødvendige kompetente trænere og ledere. Der er blevet ansat en ny ungdomskonsulent, som skal være med til at udvikle klubben, både hvad angår bredde og de lidt bedre spillere. Samarbejdet mellem de forskellige årgange skal opgraderes, således at der ikke er tvivl om, hvad der skal fokuseres på i de forskellige årgange.

Vi har rigtig mange spillere i klubben, og for at fastholde disse i klubben, er det besluttet at opstarte et talentcenter for de bedste, så Odder IGF Fodbold forbliver en attraktiv klub at være i. Talentcentret skal være med til at hæve standarden for alle klubbens medlemmer og være med til at fastholde vore gode spillere, så de ikke søger til andre klubber.

På pigesiden i ungdomsrækkerne har vi været begunstiget af nogle gode trænere og ledere, men i klubben mangler vi en konsulent for pigerne. Det er en opgave der skal løses her i efteråret 2013, så klubben bliver klar til at modtage alle de mange piger, der kommer op i de kommende år.

Til slut skal der siges en stor tak til de mange ungdomstrænere/ledere som laver et kæmpearbejde for at klubben kan fungere til alles tilfredshed. I ungdomsudvalget ser vi optimistisk på fremtiden for alle vore ungdomspillere med de tiltag, der er og sættes i værk, så alle har en god oplevelse, når de er på Spektrum Park.

Svend Erik Nielsen


BØRNEUDVALGET (U5-U12):
Børneafdelingen er stadigvæk klubbens skatkammer. Dog er tilgangen af nye medlemmer ikke så stor som tidligere år. Dette skyldes dog i høj grad de lave fødselstal, som også rammer Odder.

Et forsat vækstområde er pigerne, hvor det vil være muligt at øge antallet af aktive fodboldspillere, hvis der sættes aktivt ind.
I Børneudvalget arbejder vi sammen med ungdomsudvalget om at finde en pigekonsulent. Ud fra besøg og erfaringer som vi ser i andre klubber, er det vores faste overbevisning, at vi med den rette person i denne funktion, kan øge antallet af aktive pigefodboldspillere i Odder væsentligt.

Klubbens mange børnehold deltager udover i DBU Jyllands turneringer, i en masse stævner i både ind- og udland - med flotte resultater til følge. Det er vigtigt, at vi forsat tilbyder disse ekstra aktiviteter til vore mange spillere, for det er igennem en masse kampe, at vi får løn og honorering for de mange træningstimer, som tilbringes på banerne.

Der er forsat stor interesse fra klubbens teenagere når det gælder om at engagere sig i klubbens mange forskellige frivillige opgaver. Her tænkes især på ”ung træner” funktionen, som til stadighed appellerer til de unge og bliver mere og mere attraktiv.
For at støtte ”Ungtrænerne”, afholdte klubbens uddannelsesudvalg i starten af 2013, et 12 timers trænerkursus, som der er berettet om under Uddannelsesudvalget.
I udvalget arbejder vi løbende med kommunikation med de unge for at fastholde de unges interesse for disse opgaver, således at vi de næste år kan sikre generationsskiftet på træner- og ledersiden.

Fredagsfodbold for drenge årgangene U10 til U12 er forsat en vigtig brik i udviklingen af vores yngre spillere. Der er fokus på at skabe viden og inspiration hos spillere og trænere, om hvad der skal til for at blive en endnu bedre fodboldspiller. Teknik og DBUs Spillestilsbold er en væsentlig medspiller i den sammenhæng.
Fremadrettet bliver de bedste U12 spillere indlemmet i vores egen Talentskole (U12-U15), men U12 årgangen er stadigvæk en vigtig brik i Fredagsfodbolden i forhold til de yngre årgange, - og der vil stadigvæk være spillere fra U12 når vores Børnekonsulent kalder til Fredagsfodbold.

Sideløbende har udvalget i efteråret 12 og i foråret 13, som et forsøg tilbudt grupper af piger træningspas med en gæstetræner. Pigerne har deltaget med stor interesse, og vi kan konstatere at pigerne efterspørger disse tiltag. Desværre er vi ikke kommet helt i mål, så fredagstræning og talenttræning er en permanet del af pigefodbolden i Odder IGF Fodbold . Dette skyldes bl.a. de manglende menneskelige ressourcer.

Store Teknikdag er efterhånden blevet et fast årligt tilbagevendende tiltag for vores yngste medlemmer.
100 piger og drenge var klar, da vores børnekonsulent bød velkommen til en dags fodboldsjov der bl.a. bød på: teknik øvelser, halmballebold, tryllekunstner, sund kost og meget mere.
Konceptet og ideen bag Store Teknikdag står Torkild Sørensen for, og i indeværende år har konceptet været på besøg rundt i 10 klubber i det Østjyske område.

DBU´s børneaktiviteter er fortsat et stort aktiv for klubben. Den årlige Fodboldskole er fortsat populær blandt vore medlemmer, og med 128 deltagere på fodboldskolen har vi nået det limit for, hvad vi kan klare.
Normalt er klubben også arrangør af Mikrofodboldskolen for de yngste børn. I sæsonen 2012-2013 har klubben dog fravalgt sig denne DBU aktivitet. Som erstatning herfor arrangerer og afviklede vi i august 2013 ”Fodbold Festival for SMÅ Fødder” men mere om denne aktivitet i næste års beretning.

Pigeraketten er også på vej til at være integreret del af Odder IGF Fodbold. I slutningen af maj 2011 gæstede DBU´s Pigeraket Odder og igen i maj 2013 var vi vært for arrangementet. Aktiviteten henvender sig til piger fra fem til 12 år, og interessen for denne aktivitet er på landsplan rigtig stor- og Odder er ingen undtagelse.
40 piger mødte op da raketten landede og der skal lyde en stor tak til det crew som klarede opgaverne med afviklingen af aktiviteten. Nye frivillige, som vi ikke tidligere har haft berøring med, hjælper til og viser interesse for, at vi får udviklet pigefodbolden i Odder.

Sluttelig skal der lyde en STOR TAK til de mange frivillige forældre, trænere og ledere, der hver uge yder et formidabelt arbejde til gavn for klubben til glæde for klubbens mange medlemmer i børneafdelingen.
På baggrund af ovenstående ser udvalget fortsat positivt på fremtidens børnefodbold i Odder IGF Fodbold, trods de faldende fremtidige børnetal.

Bent Villumsen


ODDER IGF FODBOLD – AFSLUTNING:
Fælleskabet bliver helt sikkert udfordret i fremtiden, og med den vækst klubben oplever, så bliver der endnu mere behov for, at vi står sammen og rekrutterer endnu flere frivillige og genererer flere indtægter. Men med den energi og konstruktive holdninger mange af vores frivillige bidrager med, så tror jeg også på, at det kan lykkes.
Fremtiden bliver som tidligere nævnt også en udfordring for Odder Kommune, for den er en nødvendig medspiller til at skabe rammerne for alle vore medlemmer. Men med den nødvendige opbakning også fra kommunens erhvervsliv, så har jeg en stærk tro på, at vi vil være i stand til at indfri fremtidens udfordringer.

Sluttelig vil jeg endnu engang takke alle medlemmer, trænere, ledere, personer, samarbejdspartnere, sponsorer – ja alle, der yder indsats for og i Odder IGF Fodbold.

TAK !

Formand Peter Lindberg Christensen.